Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
    La puntuació mínima per superar cadascuna de les activitats formatives és un 5 sobre 10.
    Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. Consulteu els casos en que és obligatòria.
    Atès les característiques d’aquesta assignatura NO ES CONTEMPLA REAVALUACIÓ.
Avaluació continuada i única
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Tots Assistència a tutories
(veure calendari)
i
Contrast d’expectatives

Es contempla un calendari de tutories per ajudar a l’alumne a definir la seva estratègia de pràctiques.
De les 10 sessions programades, només les 3 indicades són d’assistència obligatòria. La resta serveixen per aclarir qualsevol dubte de l’estudiant.
L’alumnat podrà posar en comú les seves experiències en les respectives empreses.

Alumnes ERASMUS: només han d’assistir a les sessions obligatòries del primer semestre.

Aquesta activitat està oberta a tots els estudiants de l’escola.

L’alumnat està obligat a conèixer el procediment d’avaluació d’aquestes assignatures descrit detalladament en la següent documentació i enllaços:

- Aquest pla docent, i en el seu Moodle vinculat.
- Seqüenciació del procediment de pràctiques externes.
- Tramesa de candidatures.
- Preguntes més freqüents.

Individual(3 sessions)

---
2 Tots Activitats d’aplicació: candidatures

Al llarg de la titulació, l’estudiant ha de presentar un nombre il·limitat de candidatures al Servei de Pràctiques de l’Escola fins que sigui seleccionat, i poder acreditar el nombre d’hores suficients per a superar la matèria en el curs acadèmic en el que es matriculi de les assignatures corresponents a aquest Pla Docent.

Individual NO 100%
3   Pràctiques externes Pràctiques a empreses externes.
És imprescindible la formalització del Conveni, ABANS d’iniciar les pràctiques.
Individual NO
4 Tots Contrast d’expectatives:
Activació certificat d’empreses.
Cal un certificat per a tots i cadascun dels Convenis i renovacions.
Per a cada un dels convenis (i, també, renovacions), i com a mínim 15 dies abans d’abandonar l’empresa o institució –o del tancament de l’avaluació-:
1.- L’estudiant ho notifica a  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .
2.-El Servei de Borsa de Pràctiques:
2.1. Gestiona amb l’empresa l’emissió de l’informe d’avaluació "Certificat".
2.2. Envia a l’estudiant una còpia al seu e-mail @esrp.net.
2.3 S'actualitza la informació a l'Espai de l'Alumnat: "Resum de Pràctiques Fetes".
Individual SÍ, en cas de pràctiques amb Conveni.
Condició imprescindible per que s’avaluï la carpeta d’Aprenentatge
5 Tots

Carpeta d’aprenentatge (Qüestionari Avaluació Pràctiques. Només convenis formalitzats amb l'Escola).

Des de l'enllaç personal que rebreu al vostre correu: @esrp.net a partir del 6 de maig-16.
Actiu fins la data de tancament de l'Avaluació.

L’estudiant rebrà un correu electrònic a @esrp.net amb un enllaç personalitzat per respondre el "Qüestionari Avaluació Pràctiques", per a cada una de les empreses on heu realitzat pràctiques:
1.- Nom de l’empresa
2.- Durada de la pràctica (mesos)
3.- Durada de la pràctica (hores)
4.- Descripció de les tasques realitzades

5. Valoreu(de l’1 al 10) diversos ítems: adequació de tasques assignades, tutor/a, empresa...
6. Redacteuquè us ha aportat l’experiència en pràctiques (extensió d’entre 1000 i 1500 caràcters).

Individual NO
6  

Carpeta d’aprenentatge
Per a Contractes Laborals del sector en funcions afins a la titulació realitzades durant el període de formació en aquest Grau.

Publicar a  Google Drive i compartir amb Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

L’estudiant que pugui acreditar mitjançant contracte laboral el desenvolupament de tasques relacionades amb el grau, presentarà una fitxa que inclourà, obligatòriament,
1.- Nom empresa/institució on s’han s’ha signat un contracte laboral, adreça, codi postal, telèfon i e-mail.
2. Nom i càrrec del superior jeràrquic dins de l’organització.
3 Període en el que s’han realitzat les funcions de publicitat i/o RRPP
4.- Nombre d’hores.
4. Funcions realitzades.
5. Valoració de l’organització com a empresa
6.- Annex 1: Còpia legalitzada del contracte laboral.
Annex 2.: Certificat de funcions de l’empresa.

Individual NO En funció del període
/ hores.
7 Tots

Carpeta d’aprenentatge
Per a concursos

Publicar a  Google Drive i compartir amb Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

L’estudiant que ha participat en un o més concursos relacionats amb les funcions pròpies de la publicitat i/o les relacions públiques, elaborarà per a la seva avaluació una fitxa-resum per a cada un d’ells. (si us heu presentat)
1. Dades d’identificació de l’estudiant o grup que s’hi presenta.
2. Descripció del concurs i característiques
3. Dates de participació.
4. Còpia del projecte presentat.
5. Resultat
6. Annex:
Obligatori:  Bases del concurs
Obligatori: Butlleta d’inscripció.
En cas d’haver participat en més d’un concurs, caldrà afegir un sumari i repetir per a cada un d’ells la fitxa indicada.

Individual NO En funció del nombre i comple-xitat.

Ortografia i/o mecanografia deficients: disminuirà substantivament la qualificació final, fins arribar, si cal, a suspendre.