Formulari d'accés

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
Tipologia Hores Crèdits ECTS
A) Teoria Ø Ø
B) Pràctiques (hores no presencials) 280 x2 11.2 x2
C) Treball tutelat (hores presencials) 10 x2 0.4 x2
D) Treball autònom (hores no presencials) 10 x2 0.4 x2
Total 300 x2 12