Formulari d'accés

Metodologia i organització general

En aplicació de la Normativa reguladora dels Plans Docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona aprovada pel seu Consell de Govern el 8 de maig de 2012, aquestes dues assignatures s’avaluen conjuntament.

Tenen vocació eminentment empírica, pretenen la màxima implicació de l’estudiant amb la/es realitat/s professionals de la carrera, ponderant la seva activitat de pràctiques reals en empreses i institucions realitzades al llarg de la titulació.

Aquesta assignatura té un caràcter semi-presencial. Estan programades tutories col·lectives presencials, que poden incloure sessions de treball en forma de conferències, taules rodones i altres activitats orientades a l'emprenedoria i a la inserció laboral.

L’objecte de les tutories és acompanyar a l’alumnat tant pel que fa a l’estratègia personal de pràctiques com en el procediment formal de l’avaluació de les assignatures Pràctiques I i Pràctiques II subjectes a la rúbrica descrita en aquest pla docent.

El calendari establert és el següent:

ELS DIVENDRES, a les 14 hores: 

Mes i any Divendres
dia
Hora Tipus activitat 
Primer semestre    
Setembre-15  14-16h Obligatòria. Presentació assignatura i curs. 
Octubre-15 14-15h Consultes 
30 Consultes 
Novembre-15  20 Consultes 
Desembre-15  11 Consultes 
Segon semestre    
Febrer-16 19 14-16h

Es programaran una o dues activitats d'aplicació que tindran caràcter obligatori.

La resta de sessions es dedicaran a consultes.

Març-16  18
Abril-16 
22 
Maig-16  6  Obligatòria. Tancament.
  • Totes les consultes de caràcter col·lectiu i individual vinculades a aquestes assignatures es realitzaran necessàriament dins aquest calendari i horari .

Són elements susceptibles de formar part de l’avaluació d’aquesta matèria:

• L’assistència a les 3 tutories obligatòries previstes en el calendari.
• La pràctica en empreses i institucions, doncs és l’objecte principal d’aquesta assignatura.
• Presentació a concursos de l’àmbit publicitari i/o relacions públiques (només aquells realitzats en el període en el que s’ha estat alumne de l’Escola).
• Contractes Laborals del sector en funcions afins a la titulació realitzades durant el període de formació en aquest Grau..
• Propostes d’implementació d’accions per al propi lloc de treball: És del tot imprescindible, l’autorització formal i prèvia sol·licitada al docent. ABANS DEL 18 DE DESEMBRE-15.

El nombre i la qualitat d’aquests elements i de la Carpeta d’Aprenentatge determinaran la qualificació final.

EN CAP CAS PODRÀ PRESENTAR-SE DINS D’AQUESTA ASSIGNATURA MATERIAL CORRESPONENT A CAP ALTRA ASSIGNATURA NI AL TREBALL DE FI DE CARRERA.

RÚBRICA PER A L’ELABORACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ CONJUNTA DE LES
ASSIGNATURES DE PRÀCTIQUES I i II

A partir dels paràmetres indicats en el Pla Docent, i d’acord amb les indicacions normatives de les agències de qualitat universitària (AQU i ANECA), les qualificacions es construeixen tot aplicant una rúbrica (eina de qualificació estandarditzada per realitzar avaluacions subjectives amb l’objectiu de fer la qualificació més transparent).

GLOSSARI:

HP HP és el sumatori de les hores de pràctiques.
NHP10 NHP10  és el nombre d’hores de pràctiques multiplicat per 0,0083. Base 10.
El factor de ponderació 0,0083 s’ha calculat dividint la nota màxima -10- per 1200 hores.
En el cas de pràctiques internacionals, el nombre d’hores s’ha multiplicat per 2 prèviament a aplicar el factor de ponderació esmentat.
NC

NC és la nota ponderada del certificat. Es calcula assignant una qualificació a cada un dels apartats dels documents (poc satisfactori, correcte, satisfactori, molt satisfactori. No es contemplen les indicacions “sense dades”.)
creuetes
La nota individual del certificat es calcula ponderant per les hores certificades i les valoracions en Base 10, segons la següent fórmula.
hores

  NC

NMC NMC és la nota individual de la valoració dels diferents certificats.
NMC
NHCP5 NHCP5 són les hores realitzades amb contractes laborals multiplicat per 0,0041. Base 5.
El factor de ponderació 0,0041 s’ha calculat dividint la nota màxima -5- per 1200 hores.
HPCL HPCL és el sumatori de les hores realitzades amb contracte laboral.
HPCP HPCP és el sumatori de les hores de pràctiques més la conversió a hores computables com a pràctiques les realitzades amb contracte laboral en el sector (el 50%). Es calcula:
* Per aprovar cal que sigui  igual o superior a 600.
HPCP
THP THP és el sumatori de les hores de pràctiques ponderades més les hores amb contracte laboral ponderades.
QUALIFICACIÓ FINAL PER A ALUMNES QUE NOMÉS HAN EFECTUAT PRÀCTIQUES Nota final: 80 % NHP10 + 20 % NMC
* Si el nombre d'hores HP és inferior a 600 la nota final és el valor NHP10,
i sempre inferior a 5.
QUALIFICACIÓ FINAL PER A ALUMNES QUE NOMÉS PRESENTEN CONTRACTES LABORALS Nota final: NHCP5
* Si el nombre d’hores és inferior a 1200 el valor estarà per sota al 5.
QUALIFICACIÓ FINAL PER A ALUMNES QUE PRESENTEN PRÀCTIQUES I CONTRACTES LABORALS Nota final: 80 % THP  + 20 % NMC
* Si el nombre d'hores HPCP és inferior a 600 la nota final és el valor THP,
i sempre inferior a 5.
• Addicionalment,  els concursos i projectes personals incrementen la nota final en funció de la complexitat del treball i la qualitat de la realització.