Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Product Placement: Inserció de marques i productes a la ficció audiovisual Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. J. González Coneixements previs recomanats Coneixement de matèries com comunicació i publicitat. Torn Únic
Descripció general del taller Visió general del Product Placement com a política comunicativa i com aquest es vàlid per a un Pla de Comunicació.
Idioma Català / Castellà. Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador i projector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU

 

Data de creació: 26/04/2012
Data darrera actualització i seguiment: 19/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.- El Product Placement com a política de comunicació. Història i definició.
Tema 2.- Utilitat de la inserció de la marca en la ficció audiovisual.
Tema 3.- Tipologies de Product Placement. Característiques de cadascuna.
Tema 4.- Planificació estratègica. Incorporació del Product Placement en el Pla de Comunicació.
Tema 5.- Valoració econòmica.
Tema 6.- Legislació.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne comprendrà la importància de Product Placement com a política de comunicació. X X     X X X
OG2.- Aprendrà a identificar tipologies de Product Placement i la utilització de cadascuna d’acord amb els objectius de comunicació que es busquin.   X X X X     X
OG3.- L’alumne aprendrà a planificar estratègicament el Product Placement en un Pla de Comunicació i la seva viabilitat com a política de comunicació. X X X X X X X X
OG4.- L’alumne assolirà els coneixements suficients per valorar econòmicament aquesta política de comunicació. X X     X X X X
OG5.- L’alumne entendrà la responsabilitat de la utilització del Product Placement dins d’un àmbit normatiu o legislatiu. X X   X X   X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5 
1 OE1.- L’alumne aprendrà la importància que té el Product Placement per assolir objectius de posicionament per a una marca. X X X    
OE2.- Alumne entendrà si una política de comunicació basada en el Product Placement és rendible, comparant amb ratis econòmics i de comunicació una campanya de PP vers a una campanya de publicitat.      X  X  
OE3.-  L’alumne aprendrà quina tipologia de Product Placement (passiva, activa o verbal en emplaçament fons, mig o principal) és l’adequada en funció dels objectius de comunicació, i del moment narratiu de la ficció audiovisual. X X    
OE4.- L’alumne coneixerà les restriccions legals per cada tipologia del Product Placement i el marc normatiu legislatiu (Llei General de Publicitat, Llei General del Consumidor...) incidint en els articles concrets.         X
2 OE5.-  L’alumne entendrà la política comunicativa de Product Placement a partir de l’anàlisi de casos pràctics. X X X   X
OE6.- L’alumne serà capaç de confeccionar un Pla de Comunicació en que el principal objectiu pugui aconseguir-se amb el Product Placement. X X X X X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Baños, Miguel y Rodríguez, Teresa: Product Placement. Estrella invitada: la marca (2º edición). Cie Inversiones Editoriales Dossat. Madrid, 2009.
Carrero, Enrique: El Plan de Marketing. ESIC. Madrid, 2006.
González Mª Angeles y Carrero, Enrique: Manual de planificación de Medios (5º edición). ESIC. Madrid, 2002.
Royo, Marcelo: Comunicación publicitaria (3ª edición). Minerva Ediciones. Madrid, 2009.
Saborit, José: La imagen en Televisión. Catedra. Madrid, 2008.

On Line:
www.publicidadymarketingweb.com
www.puromarketing.com
www.productplacement.biz
www.youtube.com (per a la recerca de vídeos il·lustratius)
www.seriesweb.com (per a la recerca de vídeos il·lustratius)
www.seriestv.com  (per a la recerca de vídeos il·lustratius)
www.alternativademedios.com


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-ciació  Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classe magistral

Assistència mínima obligatòria del 80% de les sessions.

Individual 5%
2 Col·loquis

Debat per part dels alumnes a partir de la presentació de casos pràctics.

Grupal (4-5 alumnes) 5%
3 Classe expositiva

Cada grup d’estudiants farà  una exposició de com ha de ser l’establiment de la incorporació de la tipologia de Product Placement més adequada (passiva, activa, verbal-hiperverbal) d’acord amb el desenvolupament de la trama fílmica.
S’haurà de considerar expressament la segmentació de la història audiovisual (introducció, desenvolupament, clímax i desenllaç).

Grupal (4-5 alumnes) 10%
4 Treball en grup:
Pla de Comuni-cació

Presentació d’un treball escrit, davant d’una realitat hipotètica de comunicació plantejada pel docent, on la tècnica del Product Placement sigui la més significativa estratègicament.

Grupal (4-5 alumnes) 30%
5 Treball escrit o examen

Prova escrita de caràcter teòric. De dues o tres preguntes  generals i contextualitzadores.
L’estudiant podrà demostrar els seus coneixements fent les seves aportacions amb àmplies explicacions.

Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)