Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-ciació  Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classe magistral

Assistència mínima obligatòria del 80% de les sessions.

Individual 5%
2 Col·loquis

Debat per part dels alumnes a partir de la presentació de casos pràctics.

Grupal (4-5 alumnes) 5%
3 Classe expositiva

Cada grup d’estudiants farà  una exposició de com ha de ser l’establiment de la incorporació de la tipologia de Product Placement més adequada (passiva, activa, verbal-hiperverbal) d’acord amb el desenvolupament de la trama fílmica.
S’haurà de considerar expressament la segmentació de la història audiovisual (introducció, desenvolupament, clímax i desenllaç).

Grupal (4-5 alumnes) 10%
4 Treball en grup:
Pla de Comuni-cació

Presentació d’un treball escrit, davant d’una realitat hipotètica de comunicació plantejada pel docent, on la tècnica del Product Placement sigui la més significativa estratègicament.

Grupal (4-5 alumnes) 30%
5 Treball escrit o examen

Prova escrita de caràcter teòric. De dues o tres preguntes  generals i contextualitzadores.
L’estudiant podrà demostrar els seus coneixements fent les seves aportacions amb àmplies explicacions.

Individual 50%