Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne comprendrà la importància de Product Placement com a política de comunicació. X X     X X X
OG2.- Aprendrà a identificar tipologies de Product Placement i la utilització de cadascuna d’acord amb els objectius de comunicació que es busquin.   X X X X     X
OG3.- L’alumne aprendrà a planificar estratègicament el Product Placement en un Pla de Comunicació i la seva viabilitat com a política de comunicació. X X X X X X X X
OG4.- L’alumne assolirà els coneixements suficients per valorar econòmicament aquesta política de comunicació. X X     X X X X
OG5.- L’alumne entendrà la responsabilitat de la utilització del Product Placement dins d’un àmbit normatiu o legislatiu. X X   X X   X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5 
1 OE1.- L’alumne aprendrà la importància que té el Product Placement per assolir objectius de posicionament per a una marca. X X X    
OE2.- Alumne entendrà si una política de comunicació basada en el Product Placement és rendible, comparant amb ratis econòmics i de comunicació una campanya de PP vers a una campanya de publicitat.      X  X  
OE3.-  L’alumne aprendrà quina tipologia de Product Placement (passiva, activa o verbal en emplaçament fons, mig o principal) és l’adequada en funció dels objectius de comunicació, i del moment narratiu de la ficció audiovisual. X X    
OE4.- L’alumne coneixerà les restriccions legals per cada tipologia del Product Placement i el marc normatiu legislatiu (Llei General de Publicitat, Llei General del Consumidor...) incidint en els articles concrets.         X
2 OE5.-  L’alumne entendrà la política comunicativa de Product Placement a partir de l’anàlisi de casos pràctics. X X X   X
OE6.- L’alumne serà capaç de confeccionar un Pla de Comunicació en que el principal objectiu pugui aconseguir-se amb el Product Placement. X X X X X