Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica

L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre.

El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.

Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales

El profesor impartirá clases magistrales teóricas y los estudiantes serán evaluados individualmente sobre sus aportaciones a los debates de clase.

Individual 10%
2 Coloquio

Cada alumno se encargará de analizar la competencia y su comunicación de cara a la realización de la campaña.

Individual 30%
3 Actividad de aplicación

Los estudiantes tendrán que realizar una campaña en grupo. Cada miembro tendrá una tarea específica y evaluable. La fecha de entrega será el último día de clase.

Grupal (3) 60%