Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

1. Marco teórico. La moda en la sociología.
2. El sector moda: actores fundamentales.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.