Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2-3 Classes magistrals Assistència i participació  activa en classe. Imprescindible l’assistència mínima del 80% de la totalitat de les classes i participació activa. Individual NO ---
2 1-2-3 Activitats d’aplicació Exercicis pràctics: resolució de casos, reflexions personals, etc)Es realitzaran al llarg del curs (aprox. 1 exercici per tema).
Per tal de fer mitjana, cal treure una puntuació mínima de 5.
Individual/
Grupal
25%
3 3 Treball en grup Desenvolupament d'un pla de màrqueting per a una marca.
Es lliurarà les darreres setmanes del període lectiu en format paper i en format digital.
Per tal de fer mitjana, cal treure una puntuació mínima de 5.
Grupal
(4/5 persones)
25%
4 3 Examen Es realitzarà un exercici escrit sobre els continguts teòrics de l’assignatura (preguntes tipus test i/o de desenvolupament),
Per tal de fer mitjana, cal treure una puntuació mínima de 5.
Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova escrita amb preguntes tipus test de la totalitat del temari. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Prova teòrica-pràctica amb preguntes i exercicis dels temes de l’assignatura (preguntes tipus test i/o preguntes de desenvoupament + exercicis pràctics) 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova teòrica-pràctica amb preguntes i exercicis dels temes de l’assignatura. 100%