Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Social Media i el Marketing d’Influència: noves estratègies de contingut Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. Balastegui Coneixements
previs recomanats
Persones actives i amb interès pel Social Media i l’activitat de les marques en aquest entorn. Torn Únic
Descripció general del taller

En aquest taller estudiarem les oportunitats i riscos que ofereix el Social Media com a mitjà de generació de continguts per part de la marca, dels usuaris i dels influencers que en ell conviuen i interactuen.

Basat en un aprenentatge teòric i pràctic, l’alumnat coneixerà els punts claus en la definició d’estratègies i accions tàctiques d’influència en Social Media, rebran una visió transversal de les principals plataformes així com dels agents que en elles esdevenen heavy users. L’estudi de diferents campanyes en xarxes socials, l’anàlisi del contingut proporcionat pels influencers amb més èxit del país i l’optimització de canals propis esdevindran elements claus per aprofundir en la matèria d’estudi.

Els participants del taller rebran la informació a través de classes magistrals per part del professor i dels col·laboradors puntuals, basada en una metodologia que combinarà variarà situacions on es fomentarà la participació de l'alumnat i la pro-activitat del mateix, la seva capacitat analítica, crítica i de debat.

Pel que fa a l'organització general de l'assignatura, l'avaluació final constarà de la mitja (segons percentatge) resultant de les pràctiques, la participació a classe i la posterior avaluació teòrica.

Idioma Castalà / castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU

 

Data de creació: 30/04/2012
Data darrera actualització i seguiment: 18/05/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.- Noves formes de comunicació interpersonal i col·lectiva
Aparició nous canals d’intercanvi de informació. Internet: origen, evolució i l’extensió de l’ordinador domèstic. Social Media: radiografia actual. Anàlisi del blogging i el micro-blogging com agents democratitzadors de l’opinió pública. Nous altaveus per la ciutadania i la seva repercussió en el món empresarial.

Tema 2.- La irrupció d’un nou canal en la publicitat mundial: noves relacions agència – marca
Aparició d’un nou tipus d’agències de comunicació i propostes de valor, creació de nous perfils: el Community Manager (CM), noves estructures i equips de treball, implementació de mètodes i protocols de gestió basats en la gestió de comunitats, definició de noves regles del joc en la relació de col·laboració.

Tema 3.- Integració d’estratègies de Social Media en el pla global d’empresa
Diagnòstic de la situació actual: plataformes, inversió i formats de contingut/display. Estudi dels conceptes generals d'estratègia de comunicació corporativa. Estudi d’objectius generals de marca i posterior definició dels objectius i KPI’s en Social Media. Detecció de canals socials afins i segmentació de l’audiència. El missatge: definició de territoris de contingut i creació del calendari de continguts. Tracking i avaluació de resultats.

Tema 4.- Accions tàctiques d’influència: aparició dels Social Brand Ambassadors
El Influence Online Marketing: noves relacions entre prescriptors i marques. Desenvolupament de la línia tàctica. Elements quantitatius i qualitatius en la selecció d’altaveus. Definició d’incentius i/o excuses de comunicació. Monitorització del missatge generat. Anàlisis del User Generated Content (USG) & User Sharing Overview (UGO).

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne aprendrà a desenvolupar la seva capacitat analítica, crítica i de debat.    X X X X X X  
OG2.- L’alumne serà capaç de reconèixer una estratègia de comunicació en Social Media. X X X X X X X X
OG3.- L’alumne podrà definir una estratègia en mitjans socials. X X   X   X X
OG4.- L’alumne sabrà gestionar el treballar en equip.   X          
OG5.- L’alumne serà capaç de identificar i aplicar les eines i canals publicitaris online en funció de les necessitats de l’estratègia. X X X       X X
OG6.- L’alumne reflexionarà sobre les tècniques creatives online i diferents tècniques de creació de contingut. X X   X X X   X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4 OG5 OG6
1 OE1.- L’alumne serà capaç de definir els objectius de la marca i de fixar uns KPI’s a resoldre durant l’estratègia. X X X X X X
OE2.- L’alumne serà capaç de identificar les estructures pròpies d’un equip de Social Media així com els rols estratègics que intervenen en la relació agencia online – marca.    X   X  
OE3.- L’alumne diferenciarà entre estratègia i acció tàctica, utilitzant els coneixements obtinguts al llarg del taller.  X   X X
OE4.- L’alumne serà capaç de detectar els canals i la seva correcta assignació en funció de les necessitats de la marca..    X X   X  
OE5.- L’alumne serà capaç de segmentar l’audiència i definir territoris de contingut en base al target/plataforma en qüestió.  X X    X   X
OE6.- L’alumne coneixerà les tendències en formats innovadors. X X    X   X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Blibliografia bàsica:
- BOULTON, J. (2014). 100 ideas that changed the WEB. Laurence King Publishing.
- COLLINS, T. (2014). 100 ways to creat a great AD. Laurence King, Manchester.
- GIL, V.; ROMERO, F. (2008) Crossumer. Claves para entender al consumidor español de nueva generación. Gestión 2000.
- LAFLEY, A. G.; CHARAN, R. (2008) The game-changer: how you can drive revenue and profit growth with innovation. Crown Business: New York.
- TAPSCOTT, D.; WILLIAMS, A. (2006) Wikinomics. How Mass Collaboration changes everything. Portfolio Hardcover: New York.
- O’REILLY, T. (2004) What is Web 2.0. O’Reilly.
- SÁENZ DE VICUÑA ACÍN, J.M: El plan de marketing en la pràctica. Ed. ESIC. Madrid. 15ª ed. 2011.
- DANS, E. (2010) Todo va a cambiar. Deusto.
- BAUMAN, Z. Vida de consumo. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2007.

Bibliografia específica:

- MORENO MOLINA, M. “El gran libro del Community Manager”, Gestión 2000, 2014.
- CLAY SHIRKY. “Here comes everybody”. Penguin Books, 2008.
- AERCO y Territorio Creativo. La función del Community Manager. Como las empresas están organizándose para crear y hacer crecer sus comunidades. Noviembre 2009.
- CORTES, M., PRIEGO, C. “El nuevo marketing y la figura del “Community manager”. Revista Harvard Deusto Marketing y Ventas, 96, 2010. pàg. 16-24.
- DE WILLIAMS, ELIZA. La nueva publicidad: las mejores campañas en la era de Internet. 2010.
- GABRIEL I EROLES, J.-L. Internet Marketing 2.0. Ed. Reverté. Barcelona. 2010.
- JENKINS, HENRY (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. NYU Press.
- JENKINS, HENRY (2006). Fans, Bloggers and Gamers: Explorin participatory Culture. NYU Press.
- SCOLARI, CARLOS A. (2012). Narrativa Transmedia: Cuando todos los medios cuentan. DEUSTO.
- BERNARDO, NUNO (2011). The producer's guide to transmedia. Be Active Books. London.
. SAVAR, AVI (2013). Content to Commerce: Engaging Consumers Across Paid, Owned and Earned Channels. Wiley.

Ebooks:

- The new rules os viral marketing (David Meerman Scott)
- Social web analytics (Social Web Analytics)
- Masters of marketing (Starup Internet Marketing)
- The essencial guide of social media (Brian Solis)
- The word of mouth manual - vol. II (Dave Balter)
- Time management for creative people (Mark McGuinness)
- Social media: your organisation and web 2.0 (Trevor Cook e Lee Hopkins)

Llocs web d'interès:
- Mashable (http://mashable.com)
- Make Use Of (http://www.makeuseof.com/tag/ted-talks-social-media/)
- Facebook Insights
- Guía para negocios oficial de Twitter (http://business.twitter.com/twitter101/)
- Hipertextual (http://hipertextual.com/)
- Trecebits (http://www.trecebits.com/)
- El blog de Enrique Dans (http://www.enriquedans.com/)
- El Blog de Juan Merodio (http://www.juanmerodio.com/)
- wwwhat’s new (http://wwwhatsnew.com/)
- Xataka (http://www.xataka.com/)
- Techcrunch (http://techcrunch.com/)
- El blog de Eduardo Prádanos (http://eduardopradanos.com/)
- Innovación Audiovisual (http://innovacionaudiovisual.com/)


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals

Cal assistir a un mínim del 80% de les sessions i participar de forma activa a classe. La participació activa i significativa serà valorada positivament.
Es realitzaran dues sessions en format Master Class:

- Branded Content TV: Case Study per A. AltadillBranded Content Strategist at El Terrat de Produccions, S.L.
Anàlisi de la integració del Social Media a la TV. Estudi de les tendències estratègiques relacionals més efectives al mitjà TV. Debat sobre resultats i visió del teleespectador. 

Monitorització de campanyes en Social Media: Brandchats per X. AlbaredaProject Manager at Digital Networks member team at e-laCaixa.

Creació d’algoritmes de tracking per tal de monitoritzar el soroll en Social Media generat pels usuaris/influencers entorn a la marca. Estudi de les eines més utilitzades per canal i anàlisi de les estructures de tracking més comuns (web i mobile).

Individual 10%
2 Carpeta d'aprenentatge

Es duran a terme dues pràctiques individuals en les que s’haurà de posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg del curs. Les pràctiques es basaran en l’optimització d’un canal propi aplicant els conceptes estudiats al llarg del curs.

Individual 20%
3 Examen

Aquesta part serà obligat assolir una nota mínima superior o igual al 5 sobre 10.

Individual 70%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)