Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.- Noves formes de comunicació interpersonal i col·lectiva
Aparició nous canals d’intercanvi de informació. Internet: origen, evolució i l’extensió de l’ordinador domèstic. Social Media: radiografia actual. Anàlisi del blogging i el micro-blogging com agents democratitzadors de l’opinió pública. Nous altaveus per la ciutadania i la seva repercussió en el món empresarial.

Tema 2.- La irrupció d’un nou canal en la publicitat mundial: noves relacions agència – marca
Aparició d’un nou tipus d’agències de comunicació i propostes de valor, creació de nous perfils: el Community Manager (CM), noves estructures i equips de treball, implementació de mètodes i protocols de gestió basats en la gestió de comunitats, definició de noves regles del joc en la relació de col·laboració.

Tema 3.- Integració d’estratègies de Social Media en el pla global d’empresa
Diagnòstic de la situació actual: plataformes, inversió i formats de contingut/display. Estudi dels conceptes generals d'estratègia de comunicació corporativa. Estudi d’objectius generals de marca i posterior definició dels objectius i KPI’s en Social Media. Detecció de canals socials afins i segmentació de l’audiència. El missatge: definició de territoris de contingut i creació del calendari de continguts. Tracking i avaluació de resultats.

Tema 4.- Accions tàctiques d’influència: aparició dels Social Brand Ambassadors
El Influence Online Marketing: noves relacions entre prescriptors i marques. Desenvolupament de la línia tàctica. Elements quantitatius i qualitatius en la selecció d’altaveus. Definició d’incentius i/o excuses de comunicació. Monitorització del missatge generat. Anàlisis del User Generated Content (USG) & User Sharing Overview (UGO).

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.