PLA DOCENT
Taller Posicionament Web i SEO (Search Engine Optimization) Format docència H
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Sr. P. Filomeno Coneixements
previs recomanats
Taller adreçat per a alumnes que estiguin cursant el 3r o 4t any del Grau. Torn Únic
Descripció general del taller

Taller pràctic dedicat a l’ensenyament de les tècniques, aplicacions i els fonaments bàsics de l’optimització de continguts als cercadors.

Idioma Castellà / Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Connexió a Internet WI-FI / Projector
A aportar per l'estudiant: Ordinador Portàtil
Format EXTENSIU

 

Data de creació: 08/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 06/02/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 06/02/2015

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

• Què és el SEO. La importància del Contingut.
• Com optimitzar el posicionament als cercadors.
• Optimització de llocs web.
• Planificar una estratègia SEO competitiva.
• Casos pràctics.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne reconeixerà la importància i necessitat del SEO en el màrqueting i la seva vinculació amb les estratègies on i off. X     X X X  
OG2.- Resoldrà problemes i dubtes relacionats amb el posicionament de pàgines web i amb la generació de continguts a webs i xarxes.   X            X
OG3.- Es plantejarà i s’esforçarà en aprendre a utilitzar les eines i comprendre els fonaments del posicionament web en un entorn de màrqueting.       X   X X  X
OG4.- Identificarà oportunitats i responsabilitats.      X X        
OG5.- Analitzarà pàgines web i desenvoluparà un document analític.           X X  

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4   OG5
1 OE1.- L’alumne adquirirà nocions de SEO i de màrqueting digital. X   X    
OE2.- Aprendre a optimitzar els continguts d’un web.     X X  
OE3.- Aprendre a identificar necessitats i mancances d’un lloc web. X X   X X
OE4.- Aprendre a optimitzar el posicionament d’un web.     X X X
OE5.- L’alumne sabrà determinar els objectius necessaris en una estratègia SEO. X X   X  
2 OE6.- L’alumne entendrà l’arquitectura bàsica d’un web.   X     X
OE7.- L’alumne adquirirà coneixements de màrqueting digital per interpretar anàlisis web a través d’eines específiques.     X X X
OE8.- L’alumne disposarà de coneixements per generar contingut de qualitat enfocat al màrqueting d’un web. X   X    

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

“Buscadores: La clave de tu negocio en Internet” (Manual de Marketing Online vol.2) - Google, Red.es
“Conecta” - Pepe Tomé
“Marketing Digital” - Pere Rosales
“The Long Tail” - Chris Anderson
“Art off SEO” - E. Enge, S.Spencer, R.Fishkin, J.C. Stricciola


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. 

El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.

Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Carpeta Aprenentatge

Exercicis amb les eines de Google referents al posicionament.

Grupal NO 20%
2 Activitats d’aplicació: I

Exercicis amb eines d’anàlisi de keywords.

Individual NO 20%
3 Activitats d’aplicació: II

Exercicis on es treballarà amb xarxes socials i eines de publicitat online.

Individual NO 30%
4 Examen

Prova tipus test on hi haurà preguntes de contextualització i comprensió de la matèria.

Individual NO 30%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)