Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. 

El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.

Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Carpeta Aprenentatge

Exercicis amb les eines de Google referents al posicionament.

Grupal NO 20%
2 Activitats d’aplicació: I

Exercicis amb eines d’anàlisi de keywords.

Individual NO 20%
3 Activitats d’aplicació: II

Exercicis on es treballarà amb xarxes socials i eines de publicitat online.

Individual NO 30%
4 Examen

Prova tipus test on hi haurà preguntes de contextualització i comprensió de la matèria.

Individual NO 30%