Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales

Asistencia obligatoria del 100% del total de las clases presenciales.
Con participación activa e individual.
*Definición de objetivos y estrategia subyacente en una campaña de relaciones públicas online presentada por la profesora durante la docencia presencial.

Individual --
2 Actividad de aplicación

Análisis de la estrategia de comunicación digital y KPIs de social media a partir de un caso real presentado durante la clase magistral presencial.

Grupal (2-3 alumnos) 10%
3 Seminario

Dos debates planteados en Moodle. Con participación activa, relevante y documentada de los estudiantes.

Individual 40%
4 Carpeta de aprendizaje

Elaboración de un breve plan de comunicación y relaciones públicas en social media.

Individual 50%