Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Estrategia en Social Media: el plan de comunicación y relaciones públicas online Format docència -
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. L. M. Vázquez Coneixements
previs recomanats
- Nociones básicas sobre social media.
- Se recomienda haber cursado alguna materia sobre teoría de las relaciones públicas.
Torn Únic
Descripció general del taller El taller permitirá al alumno aprender a diseñar, implantar y evaluar una estrategia de comunicación y relaciones públicas online eficiente. Asimismo, también se explican los principales nuevos conceptos y tendencias en comunicación digital y se enseñan nociones básicas de marketing en buscadores (SEO y SEM).
El taller combina la docencia presencial y virtual. La clase magistral presencial, de asistencia obligatoria, tendrá lugar el 15 de febrero de  2016 de 09.00 a 14.00 y de 16 a 19 horas. y la docencia virtual se hará a través de Moodle, necesitando el alumno invertir 12 horas para la lectura de documentación, debate, y entrega de ejercicios. Esta docencia virtual tendrá lugar en el período que determine la docente.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador conectado a Internet, altavoces y proyector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format Taller Semi-presencial intensivo

 

Data de creació: 17/06/2013
Data darrera actualització i seguiment: 19/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015