PLA DOCENT
Taller Emprenedoria personal Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Sr. J. A. Abancéns Coneixements
previs recomanats
No son necesarios. Torn Únic
Descripció general del taller Las mejores enseñanzas prácticas para triunfar. Quizás no seas el mejor, pero debes ser el adecuado. Ser emprendedor o trabajar por cuenta ajena, una decisión a tomar. La mejor manera de predecir tu futuro es crearlo. En este taller vas a conocer de una forma práctica las herramientas que vas a necesitar cuando salgas al mundo profesional. Cómo captar o mantener clientes será una de ellas.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU

 

Data de creació: 19/05/2015
Data darrera actualització i seguiment: 04/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

T1. Aprende a Venderte. Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar. Hablaremos y veremos que la mejor forma es dejar de hablar y empezar a hacer. O convencemos o fracasamos. La preparación es el 80% del éxito. La sencillez es la máxima sofisticación.
T2. Consejos para ser emprendedor o trabajar por cuenta ajena. Estudiaremos la mente de un emprendedor, la confianza y autoestima necesaria. Test de evaluación para emprender. Y si quieres ser directivo te daremos las normas para liderar un equipo.
T3. La captación y el mantenimiento de clientes. La relación agencia / anunciante. Qué necesitamos saber de un anunciante. Porqué nos deja un cliente. Qué espera el cliente de la agencia. Cómo hacer una presentación.
T4. Cómo ser un directivo eficaz. Las características para alcanzar el éxito en la gestión directiva con las virtudes necesarias y complementarias.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Acercar de una forma muy práctica al alumno a la realidad profesional. X X X X X X X X
OG2.- Dotar de herramientas y conocimientos que va a necesitar. X X X X X X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- Saber venderme. X X
OE2.- Captar y mantener clientes. X X
OE3.- Ser un directivo eficaz. X X
OE4.- Cómo dirigir una empresa. X  

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

ADVERTISING AGE, Procter & Gamble. 150 años de éxitos de marketing. Barcelona. Norma 1990.
ALTARRIBA, M. Del Pregó al Web. Barcelona: Col·lecció Papers d’Estudi. Trípodos, 2003.
BARNICOAT, J. Los Carteles, su Historia y su Lenguaje. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2000.
BASSAT, L. El Libro Rojo de la Publicidad.
BASSAT L. El libro Rojo de las Marcas.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales

Asistencia y participación significativa a clase un mínimo del 80% de las sesiones.

Individual 20%
2 Carpeta de Aprendizaje

El docente indicará, a partir del desarrollo del taller, los ejercicios a realizar para su evaluación.

Individual 60%
3 Examen

Tema a desarrollar.

Individual 20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)