PLA DOCENT
Taller Comunicación Política Format docència O
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. A. Arceo Coneixements
previs recomanats
De comunicación y relaciones públicas en general. Torn Únic
Descripció general del taller Es un curso que ofrece al alumno las bases teóricas y prácticas de la comunicación política, y le capacita para desarrollar programas y campañas.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador; proyector; audio y pizarra.
A aportar per l'estudiant: Ordenador portátil, Smartphone.
Format INTENSIU

 

Data de creació: 20/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Introducción a la comunicación política.
Establece los fundamentos de la comunicación política y sus diferencias con la comunicación electoral.
Tema 2. La planificación estratégica de la comunicación política.
La planificación estratégica de la comunicación política.
Análisis del entorno; estrategia electoral; plan de campaña; comité electoral; fundraising; campañas negativas y percepción electoral.
La publicidad política.
Tema 3. La publicidad política.
Definición y características de la “publicidad política”. Los objetivos y el referente del mensaje de la “publicidad política”.
Tema 4. Comunicación política en el entorno online.
Generación de comunidades; redes sociales; gobierno abierto.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Habilitar a los alumnos para que pueda analizar programas y campañas de comunicación política. X X X X X X X
OG2.- Habilitar a los alumnos para que pueda diseñar programas y campañas de comunicación política. X X X X X  X  X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- Bases teóricas de la comunicación política. X X
OE2.- Elementos para desarrollar y analizar estrategias de comunicación política. X X
2 OE3.- Técnicas de comunicación política. X X
OE4.- Desarrollo de habilidades de expresión oral y escrita. X X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

- Arceo, A. (Coordinador) et al (2012): El Portavoz en la Comunicación de las Organizaciones. Fundamentos Teórico-Prácticos. Alicante: Universidad de Alicante.
- Arceo, J. L. (Dir.) et al (1993): Campañas Electorales y Publicidad Política en España (1976-1991). Barcelona: PPU.
- Arceo, J. L., Arceo, A. et al (2007): Debates Electorales Televisados. A Coruña: Netbiblo.
- Herreros, M. (1989): Teoría y Técnica de la Propaganda Electoral (Formas Publicitarias). Barcelona: ESRP-PPU.
- Herreros, M. (1993): Campañas Autonómicas y Municipales en España. En J. L. Arceo (Dir.): Campañas Electorales y Publicidad Política en España (1976-1991). Barcelona: ESRP-PPU.
- Herreros, M. (1998): Reflexiones sobre la Comunicación Política Electoral, Veintiún Años Después de las Primeras Elecciones Democráticas Españolas. En Revista Universitaria de Comunicación Política, nº 1.
- Herreros, M. (1999/2000): Panorama de la Comunicación Política Electoral en la Primera Mitad del Siglo XXI. En Revista Universitaria de Comunicación Política, nº 2-3.
- Huertas, F. (Coor.) (1994): Televisión y Política. Madrid. Editorial Complutense.
- Hunt, T. & Grunig, J. E. (1994): Public Relations Thecniques. Orlando: Harcourt Brace College Publishers.
- Iyengar, S. & Reeves, R. (Eds.) (1997): Do Media Govern? Politicians, Voters and Reporters in America. California: Sage.
- Iyengar, S. & McGuire, W. T. (Eds.) (1995): Explorations in Political Psychology. Durham and London: Duke University Press.
- Kaid, L.L. (2004): Handbook of Political Communication Research. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Semetko, H. A., & Scammell, M. (2012): Handbook of Political Communication. London School of Economics, UK. SAGE Publications Ltd.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales

Clases teórico-prácticas en las que la interacción con el alumno será una constante.

Individual 30%
2 Actividades de aplicación

Análisis de casos y diseño de estrategias.

Grupal (4) 35%
3 Carpeta de aprendizaje

Carpeta con actividades escritas: informes, dossiers, etc.

Grupal (4) 35%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)