PLA DOCENT
Taller 7 passes per aconseguir patrocinis per a la teva campanya Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Sr. Jordi Garcia i Serra Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller

"El Fundraising no tracta de diners, sinó de relacions. Si comences per demanar diners a algú vol dir que no els mereixes ni tampoc els aconseguiràs".
Harold Sumption, Membre del Consell d'Intermon-Oxfam.
La crisi ha obert noves tasques per als despatxos de Relacions Públiques. El que abans eren persones amb grans habilitats interpersonals que sabien com situar la imatge de l'empresa client on corresponia, ara són cridats per aconseguir fons per a entitats.
Tothom demana diners, una sola entitat catalana rep peticions per 50.000 milions d'euros i només en reparteix 500M€. La diferència entre els que n'aconsegueixen i els que no, està en com els demanes. Una estratègia institucional clara, una simple metodologia.

Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU 2n SEMESTRE

 

Data de creació: 20/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 19/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Qui dóna i per què?
Els diferents tipus de donants. Import de les donacions. Motius del donant.

Tema 2. Els 7 passos de la donació.

El procés de la donació. Programació temporal.

Tema 3. Tipus de campanyes.

Recursos materials en les campanyes de Fundraising.

Tema 4. Rendibilitat de les micro campanyes.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Conèixer l'operativa de captació de fons.    X   X    
OG2.- L'estudiant aprendrà a fer una campanya de captació de fons.    X    X    

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- Podrà visualitzar una sortida professional.    X
OE2.- Aprendrà a avaluar diferents alternatives de finançament no ordinari i valorar-ne la idoneïtat.  X  
OE3.- Aconseguir els objectius quantitatius que fixi l'organització.  
OE4.- Ser capaç d'analitzar els indicadors que permeten la captació de fons.  

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

- Deborah Tse Tak Wai (2008) "The fundraising culture in tertiary institutions: the case of HKU" HKU Theses Online (HKUTO)[Consulta: 8.12.2013]http://hub.hku.hk/handle/10722/52418
- C Llueca (2005) "Fundraising: possibilitats i usos en les pràctiques de captació de recursos per a patrocini, mecenatge o esponsorització" Item: revista de biblioteconomia i documentació 39 p. 27-38 [Consulta: 8.12.2013] http://eprints.rclis.org/handle/107

- Palencia-Lefler Ors, Manuel (2001) "Fundraising, el arte de captar recursos: manual estratégico para organizaciones no lucrativas" [Barcelona]: Instituto de Filantropía y Desarrollo, cop. 2001
- Corson-Finnerty, A. D., & Blanchard, L. (1998). "Fundraising and friend-raising on the Web. Chicago [Ill.]: American Library Association". Retrieved from http://cataleg.ub.edu/record=b1447143~S1*cat


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals

Assistència a classe, el professor impartirà classes magistrals teòriques.

Individual 20%
2 Examen

Examen tipus test amb conceptes bàsics de la captació de fons, coneixement dels circuïts de captació i del seguiment dels donants.

Individual 40%
3 Activitats de formació

Fer un projecte de campanya de captació de fons per a una entitat suposada o real a partir dels paràmetres indicats pel docent.

Grupal (4) 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)