Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Publicitat en mercats madurs: la publicitat que ven en televisió. Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. J. P. Eslava Coneixements
previs recomanats
No són necessaris. Torn Únic
Descripció general del taller Taller para familiarizarse con la comunicación publicitaria eficaz.
Como conseguir que un spot de TV o una pieza publicitaria incremente las ventas
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador, proyector, internet.
A aportar per l'estudiant: --
Format EXTENSIU (2n SEMESTRE)

 

Data de creació: 20/05/2011
Data darrera actualització i seguiment: 19/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1: Conceptos básicos publicitarios.

Tema 2: Los mecanismos básicos de persuasión.

Tema 3: La evaluación de la comunicación.

Tema 4: La investigación publicitaria de mercados.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6   C7 C12 C13
OG1.- Que el alumno conozca los conceptos básicos de la publicidad.         X X X X
OG2.- Que el alumno conozca y practique en los métodos de evaluación de campañas. X X X X X      
OG3.-Que el alumno conozca los principales procesos en la creación de campañas publicitarias.         X X X X
OG4.- Que el alumno conozca la investigación publicitaria.          X X X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4
1

OE1.- Que el alumno profundice en el concepto notoriedad e interés subjetivo, proposición de venta e interés subjetivo.

X      
OE2.- Que el alumno sepa reconocer los principales criterios para la ayuda en la selección de campañas.    X    
2 OE3.- Que el alumno sepa cuales son los factores claves en los distintos procesos de desarrollo de campañas publicitarias.     X  
OE4.- Que el alumno se habitue a la diferente investigación de mercado publicitaria en métodos pre, post, cuantis y cualis.       X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Fundamentos de Marketing, 8ª edición – Kotler & Armstrong, Pearson Education 2008

El futuro más allá de las marcas lovemarks – Kevin Roberts, Ceo Mundial, Saatchi & Saatchi

La Investigación en Markting, AEDEMO año 2000

Winning with the P&G 99 principles and practices of Procter & Gamble’s Success, Charles L.
Decker – Pocket Books

www.tenn.es
www.loctite.es
www.wippexpress.es


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales

Asistencia a clase y participación activa. El profesor presentará los conceptos básicos relativos a la publicidad en mercados hipermaduros y por tanto altamente competitivos.

Individual 5%
2 Coloquios

El docente favorecerá la participación del alumnado en coloquios preparados por los estudiantes a partir del los conceptos impartidos.
Es importante la participación significativa de los estudiantes a partir del material facilitado por el profesor.

Individual NO 10%
3 Actividades de aplicación

Se valorará la calidad del trabajo práctico en relación a la problemática comunicativa señalada. No se tendrá en cuenta la solución específica sino el proceso de trabajo para llegar a ella.
El trabajo expositivo se realizará como desarrollo de un briefing que contenga una problemática comunicativa real.
Tras la exposición de los alumnos se comparará con la solución real del mismo caso en la situación real.

Grupal 40%
4 Carpeta de aprendizaje

A partir de las especificaciones del docente. Se presentará via Moodle una vez finalizado el curso en la fecha establecida.

Individual 45%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)