Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Lenguaje Audiovisual para Publicidad, Cine y TV Format docència O
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. Mateu Coneixements
previs recomanats

Conocimientos básicos de edición de vídeo.

Importante: Es un taller dirigido a alumnos con conocimientos mínimos en edición de vídeo que quieran introducirse en el funcionamiento de la narrativa audiovisual.

Torn Únic
Descripció general del taller

Este taller nos enseñará cómo reconocidos directores y directoras de cine, publicidad y televisión utilizan los encuadres, el color, la iluminación, el montaje, el sonido, la angulación y otros elementos del lenguaje audiovisual para realizar sus obras.

- Los grupos de alumnos entregarán una pieza audiovisual.

Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Portátil, internet, sonido y proyector.
A aportar per l'estudiant: Vídeo editado que los alumnos han de realizar con su equipo propio (ordenador y vídeocámara) durante las horas no presenciales.
Format INTENSIU

 

Data de creació: 09/11/2011
Data darrera actualització i seguiment: 30/03/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Introducción al guión.
Idea, sinopsis, argumento, tratamiento, guión literario, guión técnico / storyboard.

Tema 2. Introducción al encuadre.
Escalas, angulaciones, composiciones, movimientos de cámara, espacio.

Tema 3. Introducción a la fotografía y el color.
Ideas básicas de la luz, el uso del color, cualidades, cromodinámicas.

Tema 4. Introducción al atrezzo.
¿Qué es el atrezzo?, ausencia/presencia, atrezzo como objeto expresivo o narrativo, asociación y construcción del personaje mediante el atrezzo.

Tema 5: Introducción al sonido, los diálogos y la música.
Fundamentos del sonido, sonidos limítrofes, magmas sonoros, tipos de diálogos, posibilidades diegéticas, no diegéticas y expresivas de la música.

Tema 6: Montaje.
Tipos de montaje, efecto Kuleshov, relación entre planos, raccord, ritmo, estructura y repeticiones.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6   C7 C12 C13
OG1.- Conocer el funcionamiento del lenguaje de las imágenes y el estudio del sonido.   X   X       X
OG2.- Aprender algunas de la técnicas y los elementos del lenguaje audiovisual para narrar y sus impactos emocionales en el espectador.   X X X   X X  
OG3.- Aprender a analizar piezas audiovisuales a través del lenguaje audiovisual de cada una de ellas para posteriormente ponerlo en práctica.   X   X X   X  
OG4.- Aprender cómo se utiliza este lenguaje para transmitir el mensaje y las emociones que se desean sobre el espectador. X X X X   X   X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4
1 OE1.- Introducción a los conocimientos teórico-prácticos de la narrativa audiovisual. X X   X
OE2.- Razonar el funcionamiento de la imagen y el sonido según cada situación.     X X
OE3.- Aprender cuándo un elemento de la sintaxis audiovisual funciona y cuándo no. X X   X
OE4.- Aprender a combinar los diferentes elementos de la narrativa audiovisual para que formen parte de un todo. X X X X
OE5.- Introducción a técnicas generales y específicas vistas por autores del entorno audiovisual. X X   X
OE6.- Aprender a narrar a través de la imagen y el sonido utilizando su morfología y sintaxis.   X X X
2 OE7.- El alumno se introducirá al uso de los elementos que componen la imagen y el sonido para elaborar sus propias piezas audiovisuales. X X X X
OE8.- El alumno se introducirá al conocimiento de los conceptos fundamentales del lenguaje audiovisual. X X    
OE9.- El alumno se introducirá en la mirada y análisis hacia formas diferentes de hacer y entender las obras audiovisuales. X X X X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Bibliografía:

 

- ALONSO, Luis. Lenguaje del cine. Praxis del filme. Madrid: Ed. Plaza y Valdes, 2010. ISBN 9788492751570.
- BAL, Mieke. Teoría de la Narrativa (Una introducción a la Narratología). Madrid: Ed. Cátedra, 2006. ISBN 9788437605043.
- BARTHES, Roland. Análisis estructural del relato. Buenos Aires: Ed. Tiempo contemporáneo, 1970. ISBN 9788485989027.
- GODARD, J.L. Introducción a una verdadera historia del cine. Madrid: Ed. Alphaville, 1980. ISBN 8485865006.
- GORDILLO, Inmaculada. Manual de narrativa televisiva. Madrid: Ed. Síntesis, 2009. ISBN 9788497566407.
- KANDINSKY, Wassily. De lo espiritual en el arte. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica, 1996. ISBN 9788449303159.
- MARLAND, John. El lenguaje cinematográfico. Bases del cine. Barcelona: Ed. Parramón, 2011. ISBN 9788434237803.
- MC KEE, Robert. El guión. Barcelona: Ed. Alba Editorial, 2013. ISBN 9788484281689.
- PERALES, Francisco. Cine y publicidad. Madrid: Ed. Fragua, 2008. ISBN 9788470742347.
- SÁNCHEZ, Jordi. Narrativa audiovisual. Barcelona: Ed. UOC, 2006. ISBN 9788497884570.
- TARKOVSKI, Andrei. Esculpir en el tiempo. Madrid: Ed. Rialp, S.A, 2002. ISBN 9788432127915.
- TRUFFAUT, Francois. El cine según Hitchcock. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1974. ISBN 9788420674278.
- VALE, Eugene. Técnicas del guión para cine y televisión. Barcelona: Ed. Gedisa, 1996. ISBN 8474322235.
- WHETMORE, E. J, SEGER, L. Cómo se hace una película. Del guión a la pantalla. Barcelona: Ed. Ma non troppo, 2004. ISBN 9788496222069.

Webgrafía:

TV Anuncios. Disponible en: http://www.tvanuncios.com/
Solo Spots. Disponible en: http://www.solospots.es/
Solo Cortos. Disponible en: http://www.solocortos.com/
Cortometrajes On Line. Disponible en: http://www.cortometrajesonline.com/
Cortos Clásicos. Disponible en: http://cortosclasicos.blogspot.com.es/  
Publi Pro (Anteriormente Publi TV). Disponible en: http://www.publipro.com/


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales

Asistencia mínima a 3 de las 4 sesiones (75%). Se expondrá el contenido de la materia, con apoyo audiovisual y material complementario vía Moodle, y se valorará la participación activa del alumno en cada sesión.

Individual 40%
2 Actividades de aplicación

Los grupos de alumnos entregarán una pieza audiovisual vía Moodle (preferiblemente un spot).

Grupal (2-3 máx.) 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)