Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Dret Públic i Privat Codi 360387
Matèria M2. Introducció al Dret Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. J. Marqués / Prof. M. Méndez Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català / Castellà Torn Matí
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 15-16

 

Data de creació: 26/11/2010
Data darrera actualització i seguiment: 11/05/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Metodologia i organització general

Avui dia tots els professionals necessiten posseir certs coneixements jurídics que li facilitin la presa de decisions donat que, freqüentment, aquestes comportaran conseqüències legals.

L’objectiu d’aquesta assignatura és impartir les bases del Dret Públic i Privat des d’un punt de vista conceptual, de manera que l’estudi es concreta entorn a les fonts del dret i a les diferents institucions jurídiques. L’alumnat adquirirà la capacitat d’entendre determinades matèries del dret, necessàries per a completar aquests estudis i per a la pràctica professional que d’ells es deriven.

Les classes seran principalment de caràcter magistral, tot i que, en cas necessari i en funció del temari, es podran introduir treballs escrits que els estudiants hauran d’elaborar seguint les indicacions del seu docent. L’actitud positiva i activa de l’alumnat és necessària per aconseguir els objectius plantejats.


Temari
Bloc 1 Títol: Introducció al Dret

1. CONCEPTES PRELIMINARS.

El Dret: origen i fonaments del concepte. Definició i característiques. Classificacions del Dret i divisions de l’ordenament jurídic.

2. EL DRET OBJECTIU.
2.1 Fonts del Dret. A) La llei: concepte, jerarquia entre les diverses normes estatals. Dret de la UE: entrada en vigor, eficàcia, extinció. B) El costum. C) Els principis generals del Dret. D) Fonts indirectes: la jurisprudència.
2.2 La interpretació de les normes jurídiques. L’esfera d’acció de les normes jurídiques: els àmbits personal, temporal i territorial.
3. EL DRET SUBJECTIU.
3.1 La relació jurídica. Diverses categories de drets subjectius. Naixement i extinció de la personalitat física; capacitat d’obrar; seu de la persona jurídica; nacionalitat, regionalitat i estat de família; el Registre Civil; els drets de la personalitat. Les persones jurídiques i les seves classes.
3.2 Les coses com a objecte dels drets. El negoci jurídic: concepte; classes; elements; la representació; la interpretació; la ineficàcia. La prova dels fets. Influència del temps en el naixement i en l’extinció dels drets: còmput del temps; la prescripció; la caducitat.

Bloc 2 Títol: Introducció a les especialitats del Dret: Dret Civil; Dret Penal; Dret del Treball; Dret Mercantil; Dret Administratiu; Dret Tributari

1. DRET CIVIL.
1.1. Les institucions civils. El Codi Civil espanyol. El dret foral o especial: els territoris forals; competències legislatives de les Comunitats Autònomes. La Legislació civil catalana.
1.2. L’obligació: concepte, estructura, elements, fonts i classificació. L’incompliment de les obligacions: concepte, classes, causes i conseqüències. Garanties de l’obligació. Transmissibilitat de les obligacions. Modes d’extinció de les obligacions.
1.3. Els contractes.
A) Els contractes en general: classificació, elements, efectes, interpretació i ineficàcia.
B) Els contractes en particular. Tipologia.
1.4. Drets reals.
A) Dret de les coses. Drets provisionals i definitius. Adquisició i extinció dels drets reals en general.
B) Dret de propietat. Adquisició. Les anomenades propietats especials. El Registre de la Propietat.
C) Els drets reals limitatius del domini: gaudi; garantia; adquisició.
1.5. Dret de Família i Successions.
A) El Matrimoni. Obligacions i drets. Cessament de la vida conjugal.
B) Relacions paterno-filials. Pàtria potestat. Relacions quasi familiars: la tutela.
C) Relacions parentals.
D) La successió “mortis causa”.
E) El Codi Civil Català. Llibre II: persona i família. Regulació específica.
2. DRET PENAL.
Característiques del Dret Penal. El Codi Penal espanyol. El delit: concepte, elements, classificacions i formes de participació. La figura del Jurat a Espanya. L’organització judicial penal. El procés penal.
3. DRET DEL TREBALL.
Definició i característiques. Normes bàsiques. El contracte de treball. La seguretat social. La jurisdicció laboral.
4. DRET MERCANTIL.
4.1 Concepte i caràcters. Normativa bàsica. Titulars jurídics de l’empresa: L’empresari individual. El Registre Mercantil.
4.2 Les diverses classes de societats mercantils.
4.3 Els diversos contractes mercantils al Codi de Comerç. Els contractes d’adhesió i les clàusules abusives.
4.4 Crisi econòmica de l’empresa: la Llei Concursal espanyola i el procediment concursal.
5. DRET ADMINISTRATIU.
5.1 L’Administració Pública, el Dret Administratiu i les seves característiques. Les diverses Administracions Públiques. Tipologia general de los ens públics. Els principis de legalitat i autotutela.
5.2 L’acte administratiu: concepte, elements, classes i eficàcia dels actes administratius. El silenci administratiu. Validesa i invalidesa dels actes administratius.
6. DRET TRIBUTARI.
Conceptes generals. Els tributs a Espanya. Principals impostos: IVA, IRPF, Societats. Els procediments de sanció i penalització.


Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C14 Coneixements bàsics per a l’anàlisi econòmic, jurídic i social de les empreses i institucions.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C14

OG1.- L'alumne adquirirà els coneixements bàsics tant del Dret públic com del privat.

X  X 
OG2.- L'estudiant sabrà analitzar els diferents àmbits del Dret i quines són les seves fonts. X X
OG3.- L’alumne es familiaritzarà amb les principals normes jurídiques de l’Estat espanyol (Constitució espanyola, els diferents Codis, així com les lleis civils, penals i mercantils més importants). X X
OG4.- L'estudiant adquirirà els coneixements bàsics sobre el sistema tributari espanyol. X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1

OE1.- Identificar i comprendre el conceptes bàsics del Dret públic i privat així com situar-los en el context més adequat.

 X      
OE2.- Localitzar i diferenciar les característiques del Dret i les diferents fonts en que s’originen (llei, costum, principis generals i jurisprudència).   X X    
OE3.- Aprendre a diferenciar les diferents persones físiques i jurídiques que actuen en el marc del Dret.   X  
OE4.- Conèixer els diferents negocis jurídics així com la influència dels temps sobre ells.    X   
2 OE5.- Identificar la normativa adequada a cada ordre jurídic específic.      X  
OE6.- Detectar els principals tipus de contractes tant des de l’àmbit general com particular.     X X  
OE7.- Conèixer el conceptes bàsics del Dret de família i de successions, tant a Espanya com a Catalunya.     X X  
OE8.- Saber diferenciar dins del Dret Penal els delictes greus, els menys greus i els lleus, així com les diferents penes que contempla el Codi Penal vigent.    X X  
OE9.- Identificar cada un dels principals impostos que s’apliquen a l’Estat.      X X
OE10.- Aplicar els conceptes teòrics en casos pràctics específics. X X X X

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total : 150 25 125 ---

 

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 4 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 10
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 4    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 24 B.1) Activitats d’aplicació 16 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 55
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives - 4 25    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

MONOGRAFIES:
ALBALADEJO, Manuel. Derecho civil (volums I a V), Edisofer, 2013. ISBN 9788415276234
ARANA GARCIA, Estanislao. Conceptos para el estudio del derecho administrativo en el Grado. Tecnos, 2014. ISBN 9788430962976
DE CASTRO CID, Benito. Manual de Teoría del Derecho. Universitas, 2007. ISBN 9788479912000
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. (Et altri). Lecciones de Derecho Mercantil. Madrid: Ed. Tecnos, 2014. ISBN 9788430963300
MIR PUIG, S. Derecho Penal. Parte General. Barcelona: Editorial Reppertor, 2014. ISBN 978-99-7457-836-4
RIVERA FERNÁNDEZ, Manuel. Fundamento de Derecho privado. Tecnos, 2014. ISBN 9788430962945
SUAREZ-MIRA RODRIGUEZ, Carlos (Et altri); Manual de derecho penal: parte especial. Ed. Civitas, 2003. ISBN 9788447020744.

CODIS:

Constitución Española. Madrid: Ed. Tecnos, 2014
Código Civil. Madrid: Ed. Tecnos, 2014
Código de Comercio. Madrid: Ed. Tecnos, 2014
Código Penal. Pamplona: Ed. Aranzadi, 2014
Codi Civil Català. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2014


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Es recomana l’assistència i participació activa a classe, especialment per la seva incidència a l’avaluació en algunes activitats. Individual NO --
2 1-2 Treball escrit Els grups prepararan un apartat del temari o un exercici pràctic assignat pel docent. Grupal (5-6) 10%
3 1-2 Classe expositiva A partir del treball anterior, cada estudiant presenta oralment un fragment.
Es valora la correcció durant l’exposició i es recomana evitar la lectura literal.
Individual 10%
4 1 Activitat d'aplicació

Al llarg del curs es plantejaran diferents exercicis de comprensió i/o casos pràctics (entre 3 i 6 aprox.) que es resoldran a classe.

Individual 30%
5 1-2 Examen Prova escrita amb unes 10 preguntes a desenvolupar en un espai limitat.
Poden presentar-se algunes preguntes tipus test.
Inclou la totalitat del temari.
Individual 50%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

Prova escrita amb unes 10 preguntes a desenvolupar en un espai limitat.
Poden presentar-se algunes preguntes tipus test.
Inclou la totalitat del temari.

100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Prova escrita amb unes 10 preguntes a desenvolupar en un espai limitat.
Poden presentar-se algunes preguntes tipus test.
Inclou la totalitat del temari.
70%
2 Treball escrit

El dia de l’examen l’estudiant presentarà un treball escrit en format paper d’un apartat del temari o un exercici pràctic assignat pel docent.
Requisit: extensió superior a 25 pàgines i presentat en format .docx o .rtf.
Tipografia Times New Roman, 12 (les notes a peu de pàgina en cos 10).
Interlineat 1,5.
Bibliografia amb norma ISO 690.
Els possibles annexos o taules hauran de ser presentats a part del treball en format digital (CD, USB o similar).

30%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

Prova escrita amb unes 10 preguntes a desenvolupar en un espai limitat.
Poden presentar-se algunes preguntes tipus test.
Inclou la totalitat del temari.

100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)