Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Es recomana l’assistència i participació activa a classe, especialment per la seva incidència a l’avaluació en algunes activitats. Individual NO --
2 1-2 Treball escrit Els grups prepararan un apartat del temari o un exercici pràctic assignat pel docent. Grupal (5-6) 10%
3 1-2 Classe expositiva A partir del treball anterior, cada estudiant presenta oralment un fragment.
Es valora la correcció durant l’exposició i es recomana evitar la lectura literal.
Individual 10%
4 1 Activitat d'aplicació

Al llarg del curs es plantejaran diferents exercicis de comprensió i/o casos pràctics (entre 3 i 6 aprox.) que es resoldran a classe.

Individual 30%
5 1-2 Examen Prova escrita amb unes 10 preguntes a desenvolupar en un espai limitat.
Poden presentar-se algunes preguntes tipus test.
Inclou la totalitat del temari.
Individual 50%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

Prova escrita amb unes 10 preguntes a desenvolupar en un espai limitat.
Poden presentar-se algunes preguntes tipus test.
Inclou la totalitat del temari.

100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Prova escrita amb unes 10 preguntes a desenvolupar en un espai limitat.
Poden presentar-se algunes preguntes tipus test.
Inclou la totalitat del temari.
70%
2 Treball escrit

El dia de l’examen l’estudiant presentarà un treball escrit en format paper d’un apartat del temari o un exercici pràctic assignat pel docent.
Requisit: extensió superior a 25 pàgines i presentat en format .docx o .rtf.
Tipografia Times New Roman, 12 (les notes a peu de pàgina en cos 10).
Interlineat 1,5.
Bibliografia amb norma ISO 690.
Els possibles annexos o taules hauran de ser presentats a part del treball en format digital (CD, USB o similar).

30%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

Prova escrita amb unes 10 preguntes a desenvolupar en un espai limitat.
Poden presentar-se algunes preguntes tipus test.
Inclou la totalitat del temari.

100%