Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C14

OG1.- L'alumne adquirirà els coneixements bàsics tant del Dret públic com del privat.

X  X 
OG2.- L'estudiant sabrà analitzar els diferents àmbits del Dret i quines són les seves fonts. X X
OG3.- L’alumne es familiaritzarà amb les principals normes jurídiques de l’Estat espanyol (Constitució espanyola, els diferents Codis, així com les lleis civils, penals i mercantils més importants). X X
OG4.- L'estudiant adquirirà els coneixements bàsics sobre el sistema tributari espanyol. X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1

OE1.- Identificar i comprendre el conceptes bàsics del Dret públic i privat així com situar-los en el context més adequat.

 X      
OE2.- Localitzar i diferenciar les característiques del Dret i les diferents fonts en que s’originen (llei, costum, principis generals i jurisprudència).   X X    
OE3.- Aprendre a diferenciar les diferents persones físiques i jurídiques que actuen en el marc del Dret.   X  
OE4.- Conèixer els diferents negocis jurídics així com la influència dels temps sobre ells.    X   
2 OE5.- Identificar la normativa adequada a cada ordre jurídic específic.      X  
OE6.- Detectar els principals tipus de contractes tant des de l’àmbit general com particular.     X X  
OE7.- Conèixer el conceptes bàsics del Dret de família i de successions, tant a Espanya com a Catalunya.     X X  
OE8.- Saber diferenciar dins del Dret Penal els delictes greus, els menys greus i els lleus, així com les diferents penes que contempla el Codi Penal vigent.    X X  
OE9.- Identificar cada un dels principals impostos que s’apliquen a l’Estat.      X X
OE10.- Aplicar els conceptes teòrics en casos pràctics específics. X X X X