Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Direcció de Comptes Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. J. Badia Coneixements
previs recomanats
Fonaments i estructura d’empresa de la publicitat i les RRPP Torn Únic
Descripció general del taller El taller proporciona als estudiants els coneixements bàsics sobre el departament de comptes d'una agència de publicitat i les seves figures més importants. Concretament, es centra en fer comprendre l'organització i el funcionament del departament, les tasques i responsabilitats dels professionals que en formen part i la seva interrelació amb els clients i amb la resta d'equips de l'agència. També dóna una visió clara i pràctica dels diferents procediments i mètodes de treball necessaris per dur a terme una correcta direcció de comptes.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, projector i connexió internet.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU
2n Semestre

 

Data de creació: 16/12/2011
Data darrera actualització i seguiment: 19/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.- El departament de comptes:
- Definició de direcció de comptes
- El departament de comptes dins l’estructura d’una agència de publicitat
- Organització interna d’un department de comptes: figures més representatives i principals funcions de cadascuna
- Perfils i característiques principals dels professionals de comptes

Tema 2.- Funcions específiques de la direcció de comptes:
- La funció del management
- La funció estratègica
- La funció executiva


Tema 3.- Les relacions internes  i externes del departament de comptes:
- Les relacions amb la resta de departaments de l’agència
- La direcció de comptes en la relació agència / anunciant


Tema 4.- Instruments de treball emprats en la direcció de comptes:
- L’informe de reunió
- L’status report
- El timing i retrotiming
- El briefing
- El pressupost

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Resolució de problemes.
C6 Domini del vocabulari bàsic.
C7 Presa de decisions.
C8 Capacitat comunicativa.
C9 Capacitat per aplicar el coneixement a la pràctica.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C5 C6   C7 C8  C9
OG1.- L’alumne coneixerà l’estructura del departament de comptes d’una agència. X     X     X    
OG2.- L’alumne identificarà les funcions principals dels diferents professionals del departament de comptes.   X X X X        
OG3.- L’alumne coneixerà les eines més importants per desenvolupar eficaçment el treball diari al departament de comptes. X   X X X X X   X
OG4.- L’alumne comprendrà el paper que juga el professional de comptes dins l’agència i en relació als altres departaments.       X   X   X X
OG5.- L’alumne sabrà els processos i mètodes de treball propis del departament de comptes.  X   X X   X      

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4 OG5
1 OE1.- Conèixer la funció professional de la direcció de comptes en tots els seus àmbits. X      
OE2.- Establir el paper de la direcció de comptes dins l’estructura d’una agència de publicitat. X     X X
OE3.-Saber les tasques que es desenvolupen en un departament de comptes, especificant el perfil professional, el rol i les responsabilitats de cadascun dls seus membres.   X X X X
OE4.- Conèixer el contingut i l’estructura  dels diferents documents de treball de la direcció de comptes.   X     X
OE5.-Evidenciar les relacions entre el departament de comptes i la resta de departaments d’una agència.   X     X
OE6.- L’alumne entendrà les noves demandes del sector i com afecta a la relació amb el client una bona direció de comptes.   X     X
2 OE1.- Posar en pràctica situacions habituals en un departament de comptes i saber aplicar els coneixements adquirits per resoldre-les. X  X    
OE2.- Conèixer diferents tipologies d’agències de publicitat i diferents formes d’organització del departament de comptes. X      X  
OE3.- Aprendre els aspectes clau en la funció estratègica de la direcció de comptes investigant-ne alguns dels seus components.     X   X
OE4.- Saber quins són els principals tipus d’anunciants i els seus criteris de classificació.   X      
OE5.- Saber fer els documents de treball més importants de la direcció de comptes d’una agència.   X    X X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

AAKER, D.; MYERS, J. (2001). Management de la Publicidad. Perspectivas prácticas. Barcelona, Hispano-Europea       
CASTELLBLANQUE, M. (2006). Perfiles profesionales de publicidad y ámbitos afines. Editorial UOC, Barcelona.
DE MARCOS, I. (2007, 16 de juliol). “Dirección de cuentas: un estándar en evolución”. Anuncios (núm. 1202, pág. 20-22). Madrid.
DE SALAS, M.I. (2005). “El anunciante”. A:V. Mas; J. Salvador (coord). Reestructuración del sistema publicitario. Barcelona: Ariel
ETXEBARRÍA, J (2005). “Las empresas publicitarias”. En: J.S. Victoria (coord). Reestructuración del sistema publicitario. Barcelona: Ariel.
FERNÁNDEZ, J.D. (coord) (2005). Aproximación a la estructura de la publicidad. Desarrollo y funciones de la actividad publicitaria. Sevilla: Comunicación Social
PÉREZ RUIZ, M.A. (2005). “Las relaciones entre anunciantes, agencias de publicidad y agencias de medios”. A:V. Mas; J. SALVADOR (coord.) (2005). Reestructuración del sistema publicitario. Barcelona: Ariel
ROM, J.; SABATÉ, J. (2007). Llenguatge publicitari. Estratègia i creativitat publicitàries. Barcelona: UOC
SOLANAS GARCÍA, I.; SABATÉ LÓPEZ, J. (2008). Dirección de Cuentas. Gestión y planificación de cuentas en publicidad. Editorial UOC, Barcelona.

- Moline-Consulting
- Anuncios
- Brandlife
- Estrategias
- IP Mark
- Marketing News


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Assistència i participació activa a classe

Cal assistir a un mínim de 80% de les sessions.

Individual 10%
2 Activitats d’aplicació

Són els exercicis que els alumnes aniran desenvolupant al llarg del taller per posar en pràctica els coneixements adquirits.
Es faran exercicis pràctics en relació directa amb la matèria desenvolupada per tal d’apropar al màxim als estudiants a la realitat professional del taller. Es faran entre 4 i 6 activitats: interpretació de lectures relacionades amb els temes tractats, visionat de vídeos sobre la matèria explicada i reflexió posterior, realització de documents propis d’un departament de comptes com briefings, status report, informes de reunió, etc. Aproximadament el 50% dels exercicis seran individuals i el 50% restant en grup.

Individual/
Grupal
40%
3 Simulació

A partir del plantejament de casos reals els alumnes hauran d’adoptar diferents rols propis dels professionals del departament de comptes d’una agència per resoldre’ls.

Individual/
Grupal
50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)