Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.- El departament de comptes:
- Definició de direcció de comptes
- El departament de comptes dins l’estructura d’una agència de publicitat
- Organització interna d’un department de comptes: figures més representatives i principals funcions de cadascuna
- Perfils i característiques principals dels professionals de comptes

Tema 2.- Funcions específiques de la direcció de comptes:
- La funció del management
- La funció estratègica
- La funció executiva


Tema 3.- Les relacions internes  i externes del departament de comptes:
- Les relacions amb la resta de departaments de l’agència
- La direcció de comptes en la relació agència / anunciant


Tema 4.- Instruments de treball emprats en la direcció de comptes:
- L’informe de reunió
- L’status report
- El timing i retrotiming
- El briefing
- El pressupost

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.