Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Creativitat Publicitària aplicada a la resolució de problemes Format docència O
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. Baños Coneixements
previs recomanats
No són precisos coneixements teòrics previs. Torn Únic
Descripció general del taller

Les sessions s’organitzaran de forma que existeixi una perfecta harmonia entre el temps dedicat a l’explicació teòrica i el temps dedicat al desenvolupament d’habilitats creatives pràctiques.
L’explicació teòrica té com objectiu anar introduint una mica cada dia a l’alumne/a en el procés de resolució creativa de problemes i en cadascuna de les tècniques creatives, per a la seva posterior posada en pràctica.
L’aplicació pràctica d’aquest conjunt de tècniques es realitzarà tant en grup, amb l’objectiu de fomentar el treball en equip i desenvolupar l’habilitat de l’estudiant per treballar d’aquesta manera, com de manera individual. 
La meta final és que l’estudiant aprengui a pensar, a acceptar les idees dels altres i a construir sobre les mateixes.
Així mateix, totes les exposicions teòriques aniran acompanyades de petites activitats il·lustratives amb l’objecte de que el participant aprengui fent i no només escoltant i prenent apunts. És necessari experimentar per aprendre.

Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Projector.
A aportar per l'estudiant: Sempre llapis i paper.
Format INTENSIU

 

Data de creació: 20/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 18/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1: La creativitat i el pensament com a elements de perfeccionament del  procés mental.
a. Definició de “problema”.
b. Característiques humanes en l’hora d’encarar problemes de nova resolució.
c. Mecànica i biologia de la memòria.
d. La creació com a solució
Tema 2: Tècniques de creativitat.
a. Brainstorming: Fomentar la llibertat d’expressió i desinhibició grupal; crear idees i iniciatives.
b. Joc lingüístic: Trencar el fixament estructural i significatiu de la paraula: flexibilitat semàntica i morfològica; explorar les possibilitats de cada paraula.
c. Disfressa: Visualitzar i estimular la fantasia i el pensament visual; flexibilització i agilitat envers el processament de la realitat.
d. Lectura recreativa d’imatges: Desenvolupar el pensament visual, comprendre els amagatalls de la comunicació visual, transformació del missatge i del seu vehicle visual.
e. Recerca exploratòria: Potenciar i estimular la capacitat de descobriment, de preocupar-se per la indagació d’un tema, qüestionar-se les coses, esbrinar el que és desconegut.
f. Analogia: Desenvolupar l’associació lògica de fenòmens molt dispars, acostumar-se a veure la realitat intercomunicada, creant una curiositat permanent que fomenti la comprensió, comparació, crítica i el poder de síntesi, generar noves solucions, productes i imatges per comparació.
g. Serendipity: Estimular diferents tipus de pensament i diferents punts de vista, essent conscients de cadascun d’ells en la resolució de problemes.
Tema 3: Creativitat aplicada.
a. Resolució creativa de problemes: acostumar-se a descobrir, plantejar i resoldre problemes de tota mena, sensibilitzar al subjecte davant dels problemes, percebre errades, deficiències situacionals, trobar moltes sortides als problemes i ser eficaç.
b. Creació múltiple.
c. Creativitat contra la rigidesa dels esquemes mentals.
d. Solucions polisèmiques.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’estudiant arribarà  a desenvolupar la seva creativitat. X X   X X     X
OG2.- Es plantejarà de com la creativitat es pot aplicar en el desenvolupament d’habilitats necessàries per a la resolució creativa de problemes i per a la gestió creativa. X X X X        
OG3.- Es plantejarà i s’esforçarà en perseguir la solució com si fos un repte personal. X X   X   X    
OG4.- Determinarà estratègies d’aplicació als problemes de difícil identificació. X X   X   X  X  
OG5.- Analitzarà las possibles solucions alternatives “no contemplades”. X X   X        X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4 OG5
1 OE1.- L’alumne identificarà el problema real.   X   X  
OE2.- L’alumne  identificarà la jerarquització dels constituents del problema. X   X    
2 OE3.- L’estudiant coneixerà les eines d’introspecció (Tècniques d‘excitació mental).       X  
OE4.- L’estudiant aprendrà de forma sistemàtica i  metodologia d’accés a la solució.       X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Costa J. “La esquemática”. Ed. Paidós 1998.
DeBono E. “El pensamiento lateral”. Ed. Paidós 1991.
Fernández Romero, A. Creatividad e innovación en empresas y organizaciones. Técnicas para la resolución de problemas. Madrid: Díaz de Santos, 2005.
Gardner M. “Ajá”. Ed. Labor 1881.
Gawain S. “Visualización creativa”. Ed. Sirio 1991.
Michalko, M. Los secretos de los genios de la creatividad. Barcelona: Gestión 2000, 2000.
Puente A. “El cerebro creador”. Ed. Alianza 1999.
Ribeiro. L. “La inteligencia aplicada”. Ed. Planeto 2003.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classe magistrals

Assistència obligatòria al 80% de les classes i a amb participació activa.
És imprescindible la comprensió de la base teòrica de l’assignatura: processos de creació clàssic-simple i clàssic-complex. Pensament inconscient. Pensament inspirat.

Individual 25%
2

Simulació

Exercicis de curta durada (20-30 minuts). Paradoxes, falsos problemes, duplicitats, polisèmia.

Individual 50%
3 Activitat d’aplicació

En un format semblant a la simulació, es plantejaran a classe i es faran fora d’aula per tal d’aconseguir resultats més elaborats.

Individual 25%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)