Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classe magistrals

Assistència obligatòria al 80% de les classes i a amb participació activa.
És imprescindible la comprensió de la base teòrica de l’assignatura: processos de creació clàssic-simple i clàssic-complex. Pensament inconscient. Pensament inspirat.

Individual 25%
2

Simulació

Exercicis de curta durada (20-30 minuts). Paradoxes, falsos problemes, duplicitats, polisèmia.

Individual 50%
3 Activitat d’aplicació

En un format semblant a la simulació, es plantejaran a classe i es faran fora d’aula per tal d’aconseguir resultats més elaborats.

Individual 25%