Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1: La creativitat i el pensament com a elements de perfeccionament del  procés mental.
a. Definició de “problema”.
b. Característiques humanes en l’hora d’encarar problemes de nova resolució.
c. Mecànica i biologia de la memòria.
d. La creació com a solució
Tema 2: Tècniques de creativitat.
a. Brainstorming: Fomentar la llibertat d’expressió i desinhibició grupal; crear idees i iniciatives.
b. Joc lingüístic: Trencar el fixament estructural i significatiu de la paraula: flexibilitat semàntica i morfològica; explorar les possibilitats de cada paraula.
c. Disfressa: Visualitzar i estimular la fantasia i el pensament visual; flexibilització i agilitat envers el processament de la realitat.
d. Lectura recreativa d’imatges: Desenvolupar el pensament visual, comprendre els amagatalls de la comunicació visual, transformació del missatge i del seu vehicle visual.
e. Recerca exploratòria: Potenciar i estimular la capacitat de descobriment, de preocupar-se per la indagació d’un tema, qüestionar-se les coses, esbrinar el que és desconegut.
f. Analogia: Desenvolupar l’associació lògica de fenòmens molt dispars, acostumar-se a veure la realitat intercomunicada, creant una curiositat permanent que fomenti la comprensió, comparació, crítica i el poder de síntesi, generar noves solucions, productes i imatges per comparació.
g. Serendipity: Estimular diferents tipus de pensament i diferents punts de vista, essent conscients de cadascun d’ells en la resolució de problemes.
Tema 3: Creativitat aplicada.
a. Resolució creativa de problemes: acostumar-se a descobrir, plantejar i resoldre problemes de tota mena, sensibilitzar al subjecte davant dels problemes, percebre errades, deficiències situacionals, trobar moltes sortides als problemes i ser eficaç.
b. Creació múltiple.
c. Creativitat contra la rigidesa dels esquemes mentals.
d. Solucions polisèmiques.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.