Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques Codi 360384
Matèria M1. Marc teòric de la Comunicació Format docència B
Requisits previs Sense requisits previs.
Docent Dr. A. Noguero /  Dra. S. Magallón Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 15-16

 

Data de creació: 16/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 15/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Metodologia i organització general

La finalitat de l’assignatura és presentar el panorama laboral actual en publicitat i relacions públiques, amb la col·laboració majoritària d’antics alumnes de l’Escola, es presenta una proposta metodològica atípica estructurant l’assignatura en:

Laboratoris: 

L’alumnat coneixerà les principals claus en la cerca de feina en general i en el nostre sector en particular.
En els Laboratoris Tècnics, diferents experts desenvoluparan unes dinàmiques de treball orientades a identificar els punts forts i febles de cada estudiant com a candidat/a en una entrevista laboral; a visualitzar les pròpies motivacions i, finalment a elaborar formalment una candidatura (Currículum i carta de presentació).
Pels Laboratoris Sectorials, una persona experta en la detecció de nous formats laborals en relacions públiques, i una altra en publicitat presentaran nous camins professionals.

Conferències: un  cicle de conferències impartides per professionals del sector.

La majoria dels/les conferenciants desenvolupen la seva activitat professional com a publicitaris i/o relacions públiques i són titulats per l'Escola. En algun cas, es convida a experts que desenvolupen una feina directament relacionada (periodistes, dissenyadors,..).
S’exposaran trajectòries professionals i/o casos pràctics per tal d’exemplificar les diferents morfologies d’actuació per a un professional en Publicitat i RRPP.
Es programaran aproximadament un 50% de sessions dedicades a cada una de les especialitats (publicitat i relacions públiques).
Hi haurà, també, sessions informatives sobre la dinàmica de l’assignatura programades com a mínim a principis i finals de semestre.
S’espera de tot l’alumnat una actitud proactiva en les sessions (assistència, participació,...). Aquells que ho desitgin podran presentar els conferenciants i actuar com a amfitrions en les conferències.


Temari
Bloc 1 Títol: ELEMENTS ESTRUCTURALS

Tema 1.- Introducció a l’assignatura: objectius i metodologia.
Tema 2.- La candidatura i CV com a elements d’anàlisi. L’entrevista de selecció.
Tema 3.- Coaching professional.
Tema 4.- Eines per a la cerca de feina.
Tema 5.- Detecció de noves opcions professionals.

Bloc 2 Títol: ELEMENTS CONCEPTUALS

Tema 6.- Conferències de l’àmbit professional de la publicitat. Fitxa d’anàlisi.
Tema 7.- Conferències de l’àmbit professional de les relacions públiques. Fitxa d’anàlisi.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.- L'alumnat tindrà una visió panoràmica de les realitats professionals existents en publicitat i relacions públiques.        X  X
OG2.- L'alumnat podrà valorar els factors ètics en la praxi professional per tal de capacitar per a la reflexió responsable dels casos pràctics presentats. X X      
OG3.- L'alumnat disposarà d'elements d’anàlisi per a la reflexió relacionada amb el desenvolupament laboral per tal d’afavorir el vincle entre els continguts teòrics i la pràctica professional.  X      
OG4.- L'alumnat comprendrà la necessitat de fomentar el treball en equip en l’elaboració de documents que presentin sintetitzats el conceptes adquirits.     X    
OG5.- L'estudiant serà capaç de posicionar-se com a candidat laboral. X X X X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5

 

1

OE1.- Identificar els elements ètics de la professió.        
OE2.- Comprendre les fases i etapes per a la planificació de la trajectòria professional.        
OE3.- Organitzar grups de treball.       X  

 

2

OE4.- Presentar diferents realitats professionals en publicitat: trajectòries professionals i anàlisi de casos per tal de conèixer la seva relació amb la realitat laboral.  X X X    
OE5.- Presentar diferents realitats professionals en relacions públiques: trajectòries professionals i anàlisi de casos per tal de conèixer la seva relació amb la realitat laboral.  X X X    
OE6.- Aprendre a elaborar una candidatura de pràctiques i un currículum. X     X X

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 21 129

 

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 2 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 1 4 D.1) Treball autònom de l’estudiant 0
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 3 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 1                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 2 B.1) Activitats d’aplicació 4 C.1) Seminari -- 5 259 D.1) Treball autònom de l’estudiant 56
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 13 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 23 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

- ARCEO VACAS, J.L. (1998): Fundamentos para la teoría y técnica de las relaciones públicas. ESRP-PPU, Barcelona.
- BERNAYS, E. (1990): Los años últimos: radiografía de las relaciones públicas 1956-1987, ESRP-PPU, Barcelona.
- CAMARA, D.,  GRANDE, I.,  KOTLER, Ph. Dirección de Marketing. Madrid. Prentice Hall (Últ.Ed.).
- CASSANY, D. (1997): La cuina de l’escriptura, EMPÚRIES, Barcelona. 6a. Ed.
- CASSANY, D. (1998): Descriure escriure. Com s’aprèn a escriure, EMPÚRIES, Barcelona. 7a. Ed.
- Cómo redactar. Manual de expresión escrita, (1997), LAROUSSE, Barcelona.
- GOTTESMAN, D. & MAURO, B. (2001): Técnicas para hablar en público. Utilizando las estrategias de los actores, Barcelona, Urano.
- GRUNIG, J. -HUNT,  T. Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000, 2000.
- HERREROS, M. La publicitat: fonaments de la comunicació publicitària. Barcelona: Pòrtic, 1996.
- HIMSTREET, W. C.; BATY, W.M. (2000): Guía para la redacción de cartas e informes en la cartera, DEUSTO, Bilbao.
- MARTIN, G.W. (1992): Cómo comunicar mejor por escrito, DEUSTO, Bilbao.
- MONTOLÍO, E. (coord.) (2000): Manual práctico de escritura académica, 3 vols., Barcelona, Ariel.
- MOSS, Danny (Ed.) (1995): Las relaciones públicas en la práctica: libro de experiencias, ESRP-PPU, Barcelona.
- NOGUERO, A.: La función social de las Relaciones Públicas. Historia, teoría y marco legal. Barcelona: ESRP-PPU, 1995.
- NOGUERO, A.; y XIFRA, J. (Eds.)(1990): Premios Yunque de Plata 1987, ESRP-PPU, Barcelona.
- PEASE, A. (1988): El lenguaje del cuerpo. Cómo leer el pensamiento de los demás a través de sus gestos, Barcelona, Paidós.
- PERELMAN, C. y OLBRECHTS-TYTECA, L. (1989): Tratado de la argumentación, Madrid, Gredos.
- REARDON, K. (1983): La persuasión en la comunicación, Barcelona, Paidós.
- REYES, G. (1995): El abecé de la pragmática, Madrid, Arco/Libros.
- TANNEN, D. (1991): ¡Yo no quise decir eso! Cómo la manera de hablar facilita o dificulta nuestra relación con los demás, Barcelona, Paidós.
- TRIGO ARANDA, V. (2002): Escribir y presentar trabajos en clase, PRENTICE HALL, Madrid.
- WALKER, Melissa (1997): Cómo escribir trabajos de investigación, GEDISA, Editorial, Barcelona.
- WILCOX, D. L. – CAMERON, G. T. – XIFRA, J.: Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas. 8a Ed. Madrid, Pearson 2006.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
    La puntuació mínima per superar cadascuna de les activitats formatives és un 5 sobre 10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota

 

 

 

 

 

 

 

  

1

 

 

 

 

 

 

  

 

 2














Carpeta Aprenentatge:
Conferències

El dia i hora establert com a tancament d'avaluació es lliurarà una Carpeta d'Aprenentatge en format paper de les fitxes corresponents a les conferències.
És imprescindible per aprovar aquesta carpeta d'aprenentatge que presenti una portada completa, índex detallat i paginació, així com la fitxa de totes i cada una de les conferències impartides, sense excepció.
És obligatori seguir el format específic que s'indica a les instruccions publicades a l'aula virtual.
La presentació, estructura, paginació, ortografia... són també elements d’avaluació.

S’adjuntarà, com a documentació annexa:

- L’original de la fitxa avaluada prèviament per la docent.

- Informe sobre l’activitat com a amfitrions.

A MÉS A MÉS i com a CONDICIÓ IMPRESCINDIBLE PER SUPERAR L’ASSIGNATURA que cada un dels dos membres del grup, publiqui el mateix document en format .pdf al Moodle, com a molt tard el mateix dia del tancament de l’avaluació.

 

 

Grupal: Obligatori 2 estudiants
(excepte en avaluació única)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

50%

Prèviament i per tal que els grups coneguin l’adequació de la seva feina, el dia establert en el calendari de conferències, tots els alumnes publicaran una fitxa de la conferència de la seva elecció, d'entre les que ja s'han impartit.
En una sessió col·lectiva, la docent indicarà els errors més freqüents i, el grup farà les esmenes corresponents per presentar correctament la Carpeta d’aprenentatge a final de curs.

Grupal: Obligatori 2 estudiants

Amfitrions de Conferenciants.
Presentació a la classe d’un conferenciant en concret del qui prèviament haureu fet una petita entrevista.
S’entregarà un breu comentari en un document annex a la Carpeta d’aprenentatge, amb l'extensió i format que opti el grup.

 

Grupal:
Només 2 estudiants del mateix grup

 

 NO

 

Per pujar nota

 

2

 

1

 

Activitat d'aplicació:
Laboratoris

Cada laboratori, aporta un percentatge proporcional de la nota final.
Consulteu informació detallada publicada al Moodle en cada una de les respectives fitxes tècnica es descriu el seu contingut i format d’avaluació.

 

Individual

 

 

50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota

 

Examen

Diverses preguntes breus sobre les diferents activitats desenvolupades al llarg del curs.
La nota final màxima serà de 5 sobre 10 punts.
100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Obliga-
torietat
Pes en % sobre la nota

 

1

Carpeta d'Aprenetatge:
Conferències

El dia i hora establert com a tancament d'avaluació es lliurarà una Carpeta d'Aprenentatge en format paper de les fitxes corresponents a les conferències.
És imprescindible per aprovar aquesta carpeta d'aprenentatge que presenti una portada completa, índex detallat i paginació, així com la fitxa de totes i cada una de les conferències impartides, sense excepció.
És obligatori seguir el format específic que s'indica a les instruccions publicades a l'aula virtual.
La presentació, estructura, paginació, ortografia... són també elements d’avaluació.

S’adjuntarà, com a documentació annexa:

- L’original de la fitxa avaluada prèviament per la docent.

- Informe sobre l’activitat com a amfitrions.

A MÉS A MÉS i com a CONDICIÓ IMPRESCINDIBLE PER SUPERAR L’ASSIGNATURA que cada un dels dos membres del grup, publiqui el mateix document en format .pdf al Moodle, com a molt tard el mateix dia del tancament de l’avaluació.

 

 

50%

 

2

 

Activitats d'Aplicació:
Laboratoris

Cada laboratori, aporta un percentatge proporcional de la nota final.
Consulteu informació detallada publicada al Moodle en cada una de les respectives fitxes tècnica es descriu el seu contingut i format d’avaluació.

 

 

50%

El dia establert pel tancament de l’avaluació, l’alumne presentarà INDIVIDUALMENT en dos documents separats en format paper, la seva Carpeta d’Aprenentatge i el treball que contingui les Activitats d’Aplicació.  

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota

 

Examen

Diverses preguntes breus sobre les diferents activitats desenvolupades al llarg del curs.
La nota final màxima serà de 5 sobre 10 punts.

 

100%


Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle).