Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
    La puntuació mínima per superar cadascuna de les activitats formatives és un 5 sobre 10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota

 

 

 

 

 

 

 

  

1

 

 

 

 

 

 

  

 

 2


Carpeta Aprenentatge:
Conferències

El dia i hora establert com a tancament d'avaluació es lliurarà una Carpeta d'Aprenentatge en format paper de les fitxes corresponents a les conferències.
És imprescindible per aprovar aquesta carpeta d'aprenentatge que presenti una portada completa, índex detallat i paginació, així com la fitxa de totes i cada una de les conferències impartides, sense excepció.
És obligatori seguir el format específic que s'indica a les instruccions publicades a l'aula virtual.
La presentació, estructura, paginació, ortografia... són també elements d’avaluació.

S’adjuntarà, com a documentació annexa:

- L’original de la fitxa avaluada prèviament per la docent.

- Informe sobre l’activitat com a amfitrions.

A MÉS A MÉS i com a CONDICIÓ IMPRESCINDIBLE PER SUPERAR L’ASSIGNATURA que cada un dels dos membres del grup, publiqui el mateix document en format .pdf al Moodle, com a molt tard el mateix dia del tancament de l’avaluació.

 

 

Grupal: Obligatori 2 estudiants
(excepte en avaluació única)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

50%

Prèviament i per tal que els grups coneguin l’adequació de la seva feina, el dia establert en el calendari de conferències, tots els alumnes publicaran una fitxa de la conferència de la seva elecció, d'entre les que ja s'han impartit.
En una sessió col·lectiva, la docent indicarà els errors més freqüents i, el grup farà les esmenes corresponents per presentar correctament la Carpeta d’aprenentatge a final de curs.

Grupal: Obligatori 2 estudiants

Amfitrions de Conferenciants.
Presentació a la classe d’un conferenciant en concret del qui prèviament haureu fet una petita entrevista.
S’entregarà un breu comentari en un document annex a la Carpeta d’aprenentatge, amb l'extensió i format que opti el grup.

 

Grupal:
Només 2 estudiants del mateix grup

 

 NO

 

Per pujar nota

 

2

 

1

 

Activitat d'aplicació:
Laboratoris

Cada laboratori, aporta un percentatge proporcional de la nota final.
Consulteu informació detallada publicada al Moodle en cada una de les respectives fitxes tècnica es descriu el seu contingut i format d’avaluació.

 

Individual

 

 

50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota

 

Examen

Diverses preguntes breus sobre les diferents activitats desenvolupades al llarg del curs.
La nota final màxima serà de 5 sobre 10 punts.
100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Obliga-
torietat
Pes en % sobre la nota

 

1

Carpeta d'Aprenetatge:
Conferències

El dia i hora establert com a tancament d'avaluació es lliurarà una Carpeta d'Aprenentatge en format paper de les fitxes corresponents a les conferències.
És imprescindible per aprovar aquesta carpeta d'aprenentatge que presenti una portada completa, índex detallat i paginació, així com la fitxa de totes i cada una de les conferències impartides, sense excepció.
És obligatori seguir el format específic que s'indica a les instruccions publicades a l'aula virtual.
La presentació, estructura, paginació, ortografia... són també elements d’avaluació.

S’adjuntarà, com a documentació annexa:

- L’original de la fitxa avaluada prèviament per la docent.

- Informe sobre l’activitat com a amfitrions.

A MÉS A MÉS i com a CONDICIÓ IMPRESCINDIBLE PER SUPERAR L’ASSIGNATURA que cada un dels dos membres del grup, publiqui el mateix document en format .pdf al Moodle, com a molt tard el mateix dia del tancament de l’avaluació.

 

 

50%

 

2

 

Activitats d'Aplicació:
Laboratoris

Cada laboratori, aporta un percentatge proporcional de la nota final.
Consulteu informació detallada publicada al Moodle en cada una de les respectives fitxes tècnica es descriu el seu contingut i format d’avaluació.

 

 

50%

El dia establert pel tancament de l’avaluació, l’alumne presentarà INDIVIDUALMENT en dos documents separats en format paper, la seva Carpeta d’Aprenentatge i el treball que contingui les Activitats d’Aplicació.  

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota

 

Examen

Diverses preguntes breus sobre les diferents activitats desenvolupades al llarg del curs.
La nota final màxima serà de 5 sobre 10 punts.

 

100%