Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.- L'alumnat tindrà una visió panoràmica de les realitats professionals existents en publicitat i relacions públiques.        X  X
OG2.- L'alumnat podrà valorar els factors ètics en la praxi professional per tal de capacitar per a la reflexió responsable dels casos pràctics presentats. X X      
OG3.- L'alumnat disposarà d'elements d’anàlisi per a la reflexió relacionada amb el desenvolupament laboral per tal d’afavorir el vincle entre els continguts teòrics i la pràctica professional.  X      
OG4.- L'alumnat comprendrà la necessitat de fomentar el treball en equip en l’elaboració de documents que presentin sintetitzats el conceptes adquirits.     X    
OG5.- L'estudiant serà capaç de posicionar-se com a candidat laboral. X X X X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5

 

1

OE1.- Identificar els elements ètics de la professió.        
OE2.- Comprendre les fases i etapes per a la planificació de la trajectòria professional.        
OE3.- Organitzar grups de treball.       X  

 

2

OE4.- Presentar diferents realitats professionals en publicitat: trajectòries professionals i anàlisi de casos per tal de conèixer la seva relació amb la realitat laboral.  X X X    
OE5.- Presentar diferents realitats professionals en relacions públiques: trajectòries professionals i anàlisi de casos per tal de conèixer la seva relació amb la realitat laboral.  X X X    
OE6.- Aprendre a elaborar una candidatura de pràctiques i un currículum. X     X X