PLA DOCENT
Assignatura Teoria de la Publicitat Codi 360391
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. J. Botey Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 15-16

 

Data de creació: 21/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 09/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Metodologia i organització general
L’assignatura Teoria de la Publicitat pretén exposar les bases fonamentals de les eines de comunicació comercial persuasiva que les empreses i institucions duen a terme per a fer arribar als seus públics objectius els missatges sobre els seus productes i serveis. L’assignatura introdueix alguns dels conceptes bàsics que es desenvoluparan al llarg de la carrera en altres assignatures així com els seus processos i estructures fonamentals.
Les classes seran, en la seva gran majoria, magistrals, però s'introduiran casos pràctics i/o exercicis de discussió que l'alumne/a haurà de resoldre, bé individualment, bé en grup, d'acord amb les indicacions del docent. Al llarg del curs, es lliurarà documentació addicional a la bibliografia que permetrà conèixer diversos aspectes del mercat i els agents publicitaris. S'espera una actitud activa per part de l'alumne que ajudi a assolir els objectius plantejats.
El temari proposat s’ha d’entendre com un compendi de temes a tractar en el decurs de les sessions més que com un guió o índex sistematitzat.
Els detalls es concreten en l’explicació dels 2 blocs en què s’organitza l’assignatura.

Temari
Bloc 1 Títol: Títol: la Publicitat com a procés de comunicació: Comunicació Empresarial i Marca

A) Els nous escenaris comunicatius en el món de l’empresa.
B) L’evolució del concepte de comunicació en l’entorn empresarial: de les 4 Ps a les 4 Fs.
C) Els valors de la publicitat: tòpics i crítiques.
D) La marca: concepte, característiques, valors i gestió de la seva comunicació. Anatomia i arquitectura de marca.

Bloc 2 Títol: El funcionament de la indústria publicitària. Els agents de la comunicació publicitària.

A) La publicitat com a indústria i com a professió al segle XXI.
B) Els agents de la indústria publicitària: anunciants, agències i mitjans. Estructures i interrelacions. Els grans grups de comunicació.
C) El Brífing: com treballen els anunciants. L’estratègia publicitària bàsica i la seva Copy Strategy.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12  Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C4  C6 C7  C12  C13
OG1.- L'assignatura té com a principal objectiu el donar a conèixer a l'estudiant els principis bàsics que regeixen la pràctica professional de la publicitat. X X            
OG2.- Introduir els elements i subjectes que defineixen els processos de comunicació en l’àmbit de la publicitat.       X     X
OG3.- Donar a conèixer el context de la publicitat dins de l'entorn dels anunciants i les agències.       X   X X X
OG4.- Fer que l'estudiant conegui en els conceptes bàsics i tècniques pròpies de la publicitat.   X X   X X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentage
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- Conèixer el context comunicacional en què es desenvolupa l’activitat professional de la publicitat. X      
OE2.- Contextualitzar la publicitat en el entorn màrqueting de les empreses.en el entorn màrqueting de les empreses. X X X
OE3.- Explicar la importància de la marca com a valor empresarial i objecte de construcció per part de la publicitat. X   X  X 
OE4.- Donar a conèixer les diferents polítiques d’impulsió de les empreses.  X     X
2 OE5.- Donar a conèixer el context empresarial de la publicitat.  X  X  X
OE6.- Donar a conèixer els agents que intervenen en el procés publicitari i la seva interrelació.  X   X  X  X
OE7.- Conèixer les relacions entre mercat, consumidors, publicitat i el seu valor social  X      X

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 3 14 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 10 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari - 3 15 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 10 C.2) Contrast d’expectatives - 0 0    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

En aquest apartat s'indiquen algunes monografies i manuals de referència i consulta que poden ajudar l'estudiant a complementar les explicacions donades a classe. Es recomana consultar sempre la darrera edició editada. Al llarg del curs el docent indicarà la bibliografia específica que correspongui en funció del tema tractat en les diferents sessions.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J. D. (Coord.) Aproximación a la estructura de la publicidad. Sevilla: Ediciones y publicaciones Comunicación Social, 2005. ISBN: 9788496082212
FERRER, I.-MEDINA, P. Gestión empresarial de la agencia de publicidad. Madrid: Ed. Díaz de Santos,2014. ISBN: 9788499696393
GARCIA UCEDA, MARIOLA. Las claves de la publicidad. Madrid: ESIC 7ª edició (revisada, 2011)ISBN: 9788473562386
GONZÁLEZ LOBO, M. A. Manual de publicidad. Madrid: ESIC,2009.ISBN: 9788473566285
HERREROS ARCONADA, M. La publicitat. Fonaments de la comunicació publicitària. Barcelona: Editorial Pòrtic, 1997 ISBN: 9788473069175
TERMCAT (Diversos autors). Diccionari de comunicació empresarial. Publicitat, relacions públiques i màrqueting. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999. ISBN: 9788441202283
VICTORIA, J.S. (Coord.). Reestructuras del sistema publicitario. Barcelona: Ariel, 2005. ISBN: 9788434413047


Webgrafia.

En el seu moment i en funció del tema, es facilitaran adreces web i enllaços específics.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual --
2 1-2 Activitats d'aplicació El docent presentarà casos pràctics sobre diferents temes de la matèria que l’alumne haurà de resoldre a classe o fora de l’aula. Individual/ Grupal 20%
3 2 Classe expositiva El docent assignarà a cada equip d’alumnes -prèviament formats- un treball de recerca vinculat al Bloc 2 del temari sobre el qual hauran de treballar; en el seu moment es donaran les instruccions per a desenvolupar-lo. Grupal 30%
4 1-2 Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes sobre els continguts tractats en els dos blocs de l’assignatura que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat  a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores.
Cal aprovar l’examen final per poder fer mitjana amb les altres activitats formatives (casos a classe i treball final).
Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes sobre els continguts tractats en els dos blocs de l’assignatura que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat  a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1-2 Treball escrit

A presentar el dia de l’examen.

Inclou dues recerques (un per a cada bloc de l’assignatura).
Aquests treballs individuals hauran d’estar relacionats amb alguns dels temes indicats en cadascun del Blocs de l’assignatura; l’estudiant podrà triar els temes dels treballs però ÉS IMPRESCINDIBLE de presentar una breu memòria descriptiva dels temes proposats que haurà de ser aprovada pel docent. En aquesta memòria s’hi  haurà de detallar:
- Títol del treball
- Objectius de la recerca
- Descripció del plantejament del treball
- Fonts d’informació previstes
Els treballs hauran de tenir una extensió no inferior a 35 pàgines, en fulls Din A4, i hauran d’estar redactats en format Word o RTF, en tipografia Times New Roman o Arial, a cos 12 (cos 10 per a les notes a peu de pàgina) i  interlineat a 1,5. Per a la redacció de les referències bibliogràfiques, se seguiran les pautes del sistema ISO; aquestes referències hauran de remetre a la bibliografia final. Els possibles annexos i taules gràfiques s’hauran d’adjuntar apart  del treball en format digital (CD, Pendrive o similar).
• La data límit de presentació Memòria Descriptiva: el darrer dia establert  per l’Escola per a la presentar la corresponen Sol·licitud d’Avaluació Única.

50%
3 Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes (de 10 a 15) sobre els continguts tractats en els dos blocs de l’assignatura que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat  a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores. 50%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes sobre els continguts tractats en els dos blocs de l’assignatura que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat  a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores. 100%
Treball escrit El docent pot demanar que es presenti novament el treball amb les esmenes requerides.

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)