Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions Codi 360377
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. A. Noguero Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 15-16

 

Data de creació: 22/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 30/01/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 06/02/2015

Metodologia i organització general
L’assignatura combinarà l’exposició dels continguts que integren el programa per part del professor de forma oral, seguint la metodologia de la classe magistral, amb l’elaboració d’exercicis pràctics i treballs per part de l’estudiant.
Igualment, es facilitaran materials i textos complementaris del temes teòrics, a través de l’aula virtual (Moodle), que formaran part de l’avaluació de l’assignatura. L’assignatura inclourà la realització de sessions intensives i d’activitats de caràcter virtual.

Temari
Bloc 1 Títol: Eines teòriques per a l'estudi de l'estructura del sistema comunicatiu

Tema 1. Introducció al sistema comunicatiu.
1.1 Els conceptes “d’estructura” i “sistema”.
1.2 El sistema comunicatiu: característiques inicials. 
1.3 Àmbits d’activitat i agents del sistema comunicatiu.
Tema 2. Les teories per estudiar el sistema comunicatiu.
2.1 El fenomen de la globalització: expansió i interconnexió. 
2.2 Vincles entre la globalització econòmica i la globalització comunicativa.
2.3 Models d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu I: la teoria del imperialisme cultural .
2.4 Models d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu II: l’economia de la comunicació (media economics).
2.5 Models d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu III: l’economia política de la comunicació.
2.6 Dimensions del sistema audiovisual: tecnologia, economia i política.

Bloc 2 Títol: Les dimensions del sistema comunicatiu

Tema 3. L’impacte de la tecnologia en el sistema comunicatiu.
3.1 La importància de las telecomunicacions i la seva evolució històrica.
3.2 El procés de digitalizació i el sistema comunicatiu.
3.3 Reptes tecnològics: convergència i interactivitat.
3.4 Agents tecnològics del sistema comunicatiu: els operadors de telecomunicacions. 
Tema 4. La Societat de la Informació i el sistema comunicatiu.
4.1 La societat-xarxa: la revolució de la galàxia Internet.
4.2 Las característiques de la Societat de la Informació.
4.3 La fractura digital (digital divide).
4.4 Les xarxes socials.
4.5 Espanya davant la Societat de la Informació.
Tema 5. La dimensió econòmica del sistema comunicatiu.
5.1 La importància de la economia en el sistema comunicatiu.
5.2 El paper de la publicitat. 
5.3 La mercantilització de la comunicació.
5.4 Las indústries culturals i les indústries creatives.
5.5 Característiques econòmiques del sistema comunicatiu.
5.6 Tendències actuals i escenari d’actuació dels agents del sistema comunicatiu des de l’òptica econòmica.
Tema 6. Els grups de comunicació.
6.1 La concentració empresarial: els “amos” de la comunicació.
6.2 Característiques bàsiques dels grups de comunicació.
6.3 Principals grups de comunicació en l’escenari mundial, europeu, llatinoamericà i espanyol.
6.4 Estratègies i dinàmiques d’actuació dels grups de comunicació.
Tema 7. La dimensió política del sistema comunicatiu.
7.1 La doble vesant: la comunicació política i les polítiques de comunicació.
7.2 Una esfera pública dual: las relaciones entre la comunicació i la política.
7.3 El control polític del sistema comunicatiu: clientelisme i instrumentalització.
7.4 El sistema comunicatiu i la cultura política dels ciutadans: mobilització o malestar mediàtic?.
Tema 8. La intervenció pública sobre el sistema comunicatiu: les polítiques de Comunicació.
8.1 Concepte i orígens de les polítiques de comunicació. 
8.3 Models de sistemes comunicatius.
8.4 La regulació del sistema comunicatiu.
8.5 Polítiques públiques de foment i suport a la comunicació.
8.6 Els consells audiovisuals.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.- Presentar els principals conceptes, eines i teories que permeten l’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu.   X   X  
OG2.- Conèixer el paper del sistema comunicatiu com element  essencial en el procés de globalització. X     X  
OG3.- Delimitar les característiques, les problemàtiques i les tendències de futur del sistema comunicatiu.     X   X
OG4.- Descriure les dinàmiques que condicionen l’actual configuració i el funcionament del sistema comunicatiu des d’una perspectiva històrica que desemboqui en l’actualitat més recent.   X     X

 

Objectius específics  // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.-Introduir l’àmbit d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu. X      
OE2.-Plantejar els fenòmens i els marcs teòrics per l’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu.      
2 OE3.-Calibrar la influencia de les dimensions tecnològica, econòmica i política en l’articulació de l’estructura del sistema comunicatiu.        X
OE4.-Plantejar una anàlisi del context actual i de les perspectives de futur del sistema comunicatiu.     X  
OE5.-Comprendre les múltiples interrelacions i interdependències  que donen forma al sistema comunicatiu actual.        X

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 20 130 ---

 

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 6 B.1) Activitats d’aplicació 2 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 8
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 1 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 2    
A.3) Classes expositives 5 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 20 B.1) Activitats d’aplicació 13 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 62
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 4 C.2) Contrast d’expectatives - 5 22    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

ALBARRAN, A. The Media Economy. New York: Routledge, 2010.
BUSTAMANTE, E. Industrias creativas. Barcelona: Gedisa, 2011.
CASERO, A. La construcción mediática de las crisis políticas. Madrid: Fragua, 2008.
CASTELLS, M. Comunicación y poder. Madrid: Alianza, 2009.
FLICHY, P. Una historia de la comunicación moderna. Espacio público y vida privada. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.
HALLIN, D. & MANCINI, P. Sistemas mediáticos comparados. Barcelona: Hacer, 2007.
HERRERO, J. C. (coord.). Materiales para la innovación en Estructura de la Comunicación. Madrid: Universitas, 2010.
JONES, D. E. “Aproximación teórica a la Estructura de la Comunicación Social”, Sphera Publica, 5: 19-40, 2005.
MOSCO, V. La Economía política de la comunicación: reformulación y renovación. Barcelona: Bosch, 2009.
REIG, R. Los dueños del periodismo. Claves de la estructura mediática mundial y de España. Barcelona: Gedisa, 2011.
TREJO, R. Viviendo en el Aleph. La Sociedad de la Información y sus laberintos. Barcelona: Gedisa, 2006.
ZALLO, R. Estructuras de la comunicación y de la cultura: políticas para la era digital. Barcelona: Gedisa, 2011.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5. Per a fer mitjana caldrà obtenir, com a mínim, un 5 en cadascuna de les activitats formatives descrites en l’apartat d’avaluació continuada.
  • Algunes activitats es programaran a través de l’aula virtual (Moodle) de l’assignatura.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Carpeta premsa

Carpeta de premsa: integrada per les noticies d’actualitat sobre la matèria de l’assignatura.
Temps orientatiu: 1 hora
Fonts d’informació: consulta dels principals diaris d’informació general (El País, El Mundo, La Vanguardia...)

Grupal 10%
2 1 Debats

Debats, orientats i dirigits pels professorat, sobre diferents aspectes relacionats amb l’estructura i dinàmiques del sistema comunicatiu.
Temps orientatiu: 2 hores.
Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura.

Individual 10%
3 2 Carpeta premsa

Carpeta de premsa: integrada per les noticies d’actualitat de la matèria de l’assignatura.
Temps orientatiu: 2:30 hores.
Fonts d’informació: : consulta dels principals diaris d’informació general (El País, El Mundo, La Vanguardia...) diaris d’informació econòmica (Expansión, Cinco días) i portals d’internet especialitzats.

Grupal 10%
4 2 Debats

Debats, orientats i dirigits pels professorat, sobre diferents aspectes relacionats amb l’estructura i dinàmiques del sistema comunicatiu.
Temps orientatiu: 7:30 hores
Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura.

Individual 10%
5 2 Treball escrit

Treball acadèmic en equip d'anàlisi de les característiques, història, recursos i actius d'un grup de comunicació.
Temps orientatiu: 1:00 hora.
Fonts d'informació: webs dels grups de comunicació i portals d'internet especialitzats.

Grupal 5%
6 1 i 2 Examen teòric

Es durà a terme mitjançant la realització d’exercicis parcials tipus test a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura. Durant el curs es realitzaran 2 exercicis parcials amb el següent contingut:
- Examen parcial 1: temes 1, 2, 3 i 4
- Examen parcial 2: temes 5, 6, 7 i 8
Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en cada exercici per fer mitjana.
Per realitzar cada exercici els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada). L’elecció de la franja dependrà exclusivament del professorat i aquesta podrà programar-se en dissabte si fóra necessari.

Individual 55%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen teòric

La reavaluació es durà a terme mitjançant el procediment de l’examen teòric. Es durà a terme mitjançant la realització d’exercicis parcials tipus test a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura. L'alumnat s'haurà de presentar de l'exercici o exercicis parcials no superats amb el següent contingut:
- Exercici parcial 1: temes 1, 2, 3 i 4
- Exercici parcial 2: temes 5, 6, 7 i 8

Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en cada exercici per fer mitjana.

Per realitzar cada exercici els alumnes tindrà un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit

Realització d’un treball acadèmic d’anàlisi i reflexió crítica sobre una de les temàtiques vinculades als temes de debat de l’assignatura.
Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en cada exercici per fer mitjana.

Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura.

30%
2 Treball escrit sobre grups de comunicació

Treball acadèmic en equip d’anàlisi de les característiques, història, recursos i actius d’un grup de comunicació.

Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 per fer mitjana.
Fonts d’informació: webs dels grups de comunicació i portals d’internet especialitzats.

10%
3 Examen teòric

Es durà a terme mitjançant la realització d’exercicis parcials tipus test a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura. Es realitzaran 2 exercicis parcials amb el següent contingut:
- Exercici parcial 1: temes 1, 2, 3 i 4
- Exercici parcial 2: temes 5, 6, 7 i 8

Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en cada exercici per fer mitjana.

Els alumnes d'avaluació única només podran avaluar-se en la convocatòria oficial d'examen.

Per realitzar cada exercici els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

60%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen teòric

Es durà a terme mitjançant la realització d’exercicis parcials tipus test a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura. L'alumnat s'haurà de reavaluar de l'exercici o exercicis parcials no superats amb el següent contingut:
- Exercici parcial 1: temes 1, 2, 3 i 4
- Exercici parcial 2: temes 5, 6, 7 i 8

Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en cada exercici per fer mitjana.

Els alumnes d'avaluació única només podran avaluar-se en la convocatòria oficial d'examen.

Per realitzar cada exercici els alumnes tindrà un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)