Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5. Per a fer mitjana caldrà obtenir, com a mínim, un 5 en cadascuna de les activitats formatives descrites en l’apartat d’avaluació continuada.
  • Algunes activitats es programaran a través de l’aula virtual (Moodle) de l’assignatura.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Carpeta premsa

Carpeta de premsa: integrada per les noticies d’actualitat sobre la matèria de l’assignatura.
Temps orientatiu: 1 hora
Fonts d’informació: consulta dels principals diaris d’informació general (El País, El Mundo, La Vanguardia...)

Grupal 10%
2 1 Debats

Debats, orientats i dirigits pels professorat, sobre diferents aspectes relacionats amb l’estructura i dinàmiques del sistema comunicatiu.
Temps orientatiu: 2 hores.
Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura.

Individual 10%
3 2 Carpeta premsa

Carpeta de premsa: integrada per les noticies d’actualitat de la matèria de l’assignatura.
Temps orientatiu: 2:30 hores.
Fonts d’informació: : consulta dels principals diaris d’informació general (El País, El Mundo, La Vanguardia...) diaris d’informació econòmica (Expansión, Cinco días) i portals d’internet especialitzats.

Grupal 10%
4 2 Debats

Debats, orientats i dirigits pels professorat, sobre diferents aspectes relacionats amb l’estructura i dinàmiques del sistema comunicatiu.
Temps orientatiu: 7:30 hores
Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura.

Individual 10%
5 2 Treball escrit

Treball acadèmic en equip d'anàlisi de les característiques, història, recursos i actius d'un grup de comunicació.
Temps orientatiu: 1:00 hora.
Fonts d'informació: webs dels grups de comunicació i portals d'internet especialitzats.

Grupal 5%
6 1 i 2 Examen teòric

Es durà a terme mitjançant la realització d’exercicis parcials tipus test a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura. Durant el curs es realitzaran 2 exercicis parcials amb el següent contingut:
- Examen parcial 1: temes 1, 2, 3 i 4
- Examen parcial 2: temes 5, 6, 7 i 8
Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en cada exercici per fer mitjana.
Per realitzar cada exercici els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada). L’elecció de la franja dependrà exclusivament del professorat i aquesta podrà programar-se en dissabte si fóra necessari.

Individual 55%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen teòric

La reavaluació es durà a terme mitjançant el procediment de l’examen teòric. Es durà a terme mitjançant la realització d’exercicis parcials tipus test a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura. L'alumnat s'haurà de presentar de l'exercici o exercicis parcials no superats amb el següent contingut:
- Exercici parcial 1: temes 1, 2, 3 i 4
- Exercici parcial 2: temes 5, 6, 7 i 8

Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en cada exercici per fer mitjana.

Per realitzar cada exercici els alumnes tindrà un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit

Realització d’un treball acadèmic d’anàlisi i reflexió crítica sobre una de les temàtiques vinculades als temes de debat de l’assignatura.
Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en cada exercici per fer mitjana.

Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura.

30%
2 Treball escrit sobre grups de comunicació

Treball acadèmic en equip d’anàlisi de les característiques, història, recursos i actius d’un grup de comunicació.

Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 per fer mitjana.
Fonts d’informació: webs dels grups de comunicació i portals d’internet especialitzats.

10%
3 Examen teòric

Es durà a terme mitjançant la realització d’exercicis parcials tipus test a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura. Es realitzaran 2 exercicis parcials amb el següent contingut:
- Exercici parcial 1: temes 1, 2, 3 i 4
- Exercici parcial 2: temes 5, 6, 7 i 8

Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en cada exercici per fer mitjana.

Els alumnes d'avaluació única només podran avaluar-se en la convocatòria oficial d'examen.

Per realitzar cada exercici els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

60%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen teòric

Es durà a terme mitjançant la realització d’exercicis parcials tipus test a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura. L'alumnat s'haurà de reavaluar de l'exercici o exercicis parcials no superats amb el següent contingut:
- Exercici parcial 1: temes 1, 2, 3 i 4
- Exercici parcial 2: temes 5, 6, 7 i 8

Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en cada exercici per fer mitjana.

Els alumnes d'avaluació única només podran avaluar-se en la convocatòria oficial d'examen.

Per realitzar cada exercici els alumnes tindrà un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

100%