Formulari d'accés

Metodologia i organització general
L’assignatura combinarà l’exposició dels continguts que integren el programa per part del professor de forma oral, seguint la metodologia de la classe magistral, amb l’elaboració d’exercicis pràctics i treballs per part de l’estudiant.
Igualment, es facilitaran materials i textos complementaris del temes teòrics, a través de l’aula virtual (Moodle), que formaran part de l’avaluació de l’assignatura. L’assignatura inclourà la realització de sessions intensives i d’activitats de caràcter virtual.