PLA DOCENT
Taller Disseny i il·lustració digital aplicat a la imatge corporativa amb Adobe Illustrator Format docència H
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. D. Gómez Coneixements
previs recomanats
--- Torn Únic
Descripció general del taller Introducció pràctica a les eines i procediments de treball en la creació de gràfics basats en objectes per a la seva utilització en el disseny, la maquetació, l’aplicació i la publicació de continguts de disseny gràfic, corporatiu i publicitari. S’utilitzaran eines basades en el dibuix vectorial per crear, editar i publicar il·lustracions amb imatges i text (elements gràfics, disseny d’embalatges, compaginacions, etc.). No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat. Aquest taller està dirigit a tots aquells alumnes que vulguin introduir-se per primer cop en el disseny d’imatges vectorials o aquells que ja hagin tingut algun contacte previ de forma autodidacta o en un nivell introductori.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: canó de projecció, internet, ordinador equipat amb Adobe Illustrator. Versió mínima CS5 (preferiblement CS6)
A aportar per l'estudiant: ordinador equipat amb Adobe Illustrator. Versió mínima CS5.
Format EXTENSIU - 1r Semestre.

 

Data de creació: 02/01/2015
Data darrera actualització i seguiment: 05/05/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

T1. Introducció al curs i al programa / Adobe Bridge.
T2. La imatge digital / Introducció a Adobe Illustrator / Interfície de treball / Calcs.
T3. Creació, selecció, transformacions i organització dels objectes.
T4. Dibuix i edició dels objectes de corbes. Eines de precisió / Capes.
T5. Text i format.
T6. Color (digital), transparències i modes de fusió / Efectes i filtres.
T7. Desenvolupament i realització d'un packaging.
T8. Creació d’un logotip o marca / Manual d’identitat corporativa.
T9. Preparació dels originals per a la impressió i exportació.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-Entendre els fonaments de la imatge digital.            
OG2.-Aprendre a identificar els dibuixos basats en objectes i a entendre el seu abast d’aplicació.  X X          X
OG3.-Entendre la nomenclatura i dominar les eines de creació i edició del dibuix amb vectors per reproduir qualsevol dibuix de línia amb rigor i precisió.       X        
OG4.-Ser capaç de distingir i utilitzar correctament les eines d’organització, transformació, distorsió, assignació d’atributs, d’estils i d’efectes.       X        
OG5.-Conèixer les aplicacions fonamentals que poden integrar gràfics d’Illustrator i els sistemes i especificacions d’impressió i exportació.   X     X X X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4  OG5
1 OE1.-Distingir els trets fonamentals i conèixer les característiques de les imatges basades en píxels i en objectes. X X      
OE2.-Comprendre els atributs i definir les especificacions que determinen el resultat d’un calc automàtic segons una finalitat concreta. X    
OE3.-Conèixer les eines de dibuix (de figures geomètriques i formes senzilles, els llapis, les plomes i els pinzells), les seves opcions i característiques.     X    
OE4.-Conèixer les eines d’edició dels traçats (selecció, transformació, modificació o distorsió) amb o sense precisió i les diferents possibilitats per assignar atributs de traç i farcit.     X X  
OE5-Experimentar amb les possibilitats creatives i estètiques de les eines de text.       X  
OE6.-Entendre el color digital: definir colors i gestionar la paleta de mostres, les llibreries i els colors del document.   X X X  
OE7.-Conèixer les pautes de treball en el disseny i creació de motius de patró.    X X X X
OE8.-Conèixer els diferents efectes i filtres que poden modificar l’aparença dels objectes.       X X
OE9.-Saber organitzar els objectes segons l’ordre d’apilament i la seva distribució sobre l’àrea de treball entenent les agrupacions d’objectes i la gestió des de la paleta capes.       X  
OE10.-Utilitzar els formats adequats d’emmagatzematge i/o exportació de la informació i organitzar correctament el directori de treball personal.       X X
OE11.-Imprimir un fragment o tota una il·lustració en un suport digital (PDF) o físic (paper) i preparar correctament els originals d’impremta.  X     X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Referències de treballs professionals: material imprès, blogs, portals, webs d’empresa, webs personals...:
- Quaderns d’art digital
- Definició de logotip
- Procediment creatiu en el disseny d’un logotip
- Tipografies per descarregar:
- Dafont.com
- Creamundo.com
- Urbanfonts.com
- Identitat corporativa:
- Recursos multimèdia UB
- Diba.es
- Camfic.cat
- Registre de dominis:
http://www.networksolutions.com/
http://www.arsys.es
- Oficina espanyola de patents i marques
- Color
Recursos d’Internet (enllaços a la web oficial d’Adobe):
- Centre d’aprenentatge Adobe
- Livedocs i ajuda sobre Adobe Photoshop
- Adobe Video Workshop
- Tutorials online


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals

Assistència i participació activa com a mínim al 80% del total de les sessions.

Individual 10%
2 Activitats d’aplicació

Activitats variades de curta durada d’aplicació diària amb correspondència amb les activitats pràctiques:
- Disseny d’una postal i/o punt de llibre partint d’un calc automàtic.
- Reproducció d’una il·lustració de línia tipus còmic. Aplicació d’atributs de color i efectes.
- Creació d’una mostra per a un motiu de repetició. Gestió de paletes de colors específiques.
- Poema visual digital o disseny d’un embalatge.
Es tindran en compte com a criteris aspectes conceptuals i tècnics. S’avaluaran totes les pràctiques descrites a l’apartat de les activitats formatives. Es tindran en compte com a criteris aspectes conceptuals, tècnics i creatius. (Veure descripció).

Individual 40%
3 Carpeta d’aprenentatge

Activitats d’aplicació diverses directament relacionades amb els continguts de cada sessió de treball.
P1. Disseny d’una postal i/o punt de llibre partint d’un calc automàtic.
P2. Reproducció d’una il·lustració de línia tipus còmic. Aplicació d’atributs de color i efectes.
P3. Creació d’una mostra per a un motiu de repetició. Gestió de paletes de colors específiques.
P4. Poema visual digital o disseny d’un embalatge.
Carpeta d’aprenentatge:
P5. Disseny o reproducció d’un element gràfic (logotip o marca) i aplicació a elements promocionals (2D i/o 3D) i de papereria. Definició bàsica del manual d’identitat corporativa.
P6. Disseny de la portada d’una revista o anunci publicitari per a ser imprès en paper que inclogui els elements gràfics dissenyats a les activitats d’aplicació.
Fora de l’aula i depenent dels coneixements previs, cada estudiant haurà de fer el seguiment dels continguts impartits a l’aula i enllestir, revisar o ampliar les activitats d’aplicació.
Es tindran en compte com a criteris aspectes conceptuals, tècnics i creatius. (Veure descripció).

Individual 50%

Criteris d’avaluació de les activitats d'aplicació i de la carpeta d’aprenentatge:

Conceptes
- Comprensió teòrica dels conceptes dins del marc genèric a on es desenvolupa l’activitat.
- Coneixement de la interfície general del programa i de les eines específiques en què es basa la proposta.
- Coneixement de les dreceres de teclat associades a les principals ordres i comandaments.
Creativitat
- Capacitat d’experimentació amb les eines.
- Aptitud i voluntat creativa per fer aportacions estètiques i procedimentals personals.
- Interès a favor del domini de les eines en el desenvolupament de les propostes formals de treball.
Tècnica
- Rigor i precisió en l’ús de les eines (comandaments i dreceres).
- Definició i aplicació dels procediments de treball o tècniques adequades.
- Ús de les eines personalitzant i ajustant convenientment les opcions individuals.
- Capacitat crítica per avaluar els resultats obtinguts i prendre decisions de millora.
- Gestió correcta dels vincles entre documents i de la organització del directori de treball.


Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)