Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • No s'admetran, a efectes d'avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Treball escrit: Qüestionaris conceptuals i/o comprensius

Consisteix en una sèrie de qüestionaris conceptuals i/o comprensius de caràcter teòric que l’estudiant ha de dur a terme de manera individual a l’aula a partir del treball autònom no presencial previ de lectura de textos i preparació dels materials del curs indicats pel professorat.
Assistència obligatòria (registre validat per la docent). Programació anticipada. En cas de no poder assistir, la nota final d’aquesta activitat serà NP (0).

Individual NO 20%
2 1-2 Activitat d’aplicació: Cobertura i tractament mediàtic d’un tema d’opinió pública

Consisteix en analitzar de manera comparada la cobertura i tractament mediàtic d’alguns temes d’opinió pública seleccionats pel professorat.
Aquesta activitat de caràcter teòrico-pràctic es realitza en grup fora de l’aula, però comporta una part presencial de seguiment i exposició del treball.

Assistència obligatòria (registre validat per la docent). Programació anticipada. En cas de no poder assistir, la nota final d’aquesta activitat serà NP (0).
Un cop lliurada i avaluada pot requerir-se als estudiants l’exposició oral i/o la prova escrita dels resultats o del procés
d’elaboració, individualment o en grup.

Grupal (4-5 membres) NO 15%
3 2 Carpeta d’aprenentatge: L’observació i la gestió de l’opinió pública

Consisteix en resoldre una sèrie d’exercicis analítics sobre l’observació i la gestió de l’opinió pública, en grup i a l’aula. Es requerirà un treball autònom previ que l’estudiant haurà de realitzar individualment fora de l’aula (lectures i/o visionat de materials).
Assistència obligatòria (registre validat per la docent). Programació anticipada. En cas de no poder assistir, la nota final d’aquesta activitat serà NP (0).

Un cop lliurada i avaluada pot requerir-se als estudiants l’exposició oral i/o la prova escrita dels resultats o del procés
d’elaboració, individualment o en grup.

Grupal (4-5 membres) NO 15%
4 1-2 Examen teòric-pràctic

L’examen, de caràcter teòrico-pràctic, comprèn preguntes de tipus conceptual (60%) i de tipus comprensiu i/o analític (40%).
Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura. Això inclou tant totes les activitats d’avaluació i formatives realitzades a l’aula o fora de l’aula a partir de les lectures i els textos audiovisuals recomanats al llarg del curs.
L’examen es realitzarà en el període oficial d’exàmens del primer semestre i s’avaluarà del 0 al 10. És imprescindible aprovar-lo amb una puntuació mínima de 5 sobre 10 per fer la suma de l’avaluació contínua. En cas d’obtenir una nota inferior a la puntuació mínima o un NP el resultat de l’avaluació final serà SUSPENS amb la nota corresponent de l’examen.
S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòrico-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova.
No s'acceptarà cap mena de treball com a alternativa d'avaluació.

Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen teòrico-pràctic escrit Els estudiants amb una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5 sobre 10 podran acollir-se a una convocatòria de reavaluació en la data programada per l’ESRP i dins el mateix semestre en el que s’ha impartit la docència.
La reavaluació es farà sobre la totalitat de l’assignatura a través d’un examen teòrico-pràctic amb preguntes conceptuals i de tipus comprensiu (70%) i exercicis d’aplicació analítica (30%).  Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura.
L’examen s’avaluarà del 0 al 10. La puntuació mínima per a aprovar és de 5 sobre 10.
S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòrico-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova. 
No s'acceptarà cap mena de treball com a alternativa d'avaluació.
100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen teòric-pràctic

EXAMEN FINAL TEÒRICO-PRÀCTIC amb preguntes conceptuals i de tipus comprensiu (70%), i exercicis d'aplicació analítica (30%). Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura.
L’examen s’avaluarà del 0 al 10. La puntuació mínima per a aprovar és de 5 sobre 10.
S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòrico-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova. 
No s'acceptarà cap mena de treball com a alternativa d'avaluació.

100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen teòric-pràctic

EXAMEN FINAL TEÒRICO-PRÀCTIC amb preguntes conceptuals i de tipus comprensiu (70%), i exercicis d'aplicació analítica (30%). Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura.
L’examen s’avaluarà del 0 al 10. La puntuació mínima per a aprovar és de 5 sobre 10.
S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòrico-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova. 
No s'acceptarà cap mena de treball com a alternativa d'avaluació.

100%