Formulari d'accés

Metodologia i organització general

L’assignatura s’organitza en dos blocs docents d’estructura similar. Tots ells s’obren amb una sessió de contrast d’expectatives en la que es fixen els objectius del bloc i es planifiquen les activitats a realitzar. Cada bloc es tanca amb una doble sessió de treball: per una banda, la compilació de la Carpeta d’ aprenentatge en la que es reuneixen i s’avaluen els materials del bloc individualment, i per una altra banda, la realització d’un Seminari destinat a resoldre dubtes en dinàmica de aprenentatge cooperatiu.

Les sessions presencials de cada bloc s'estructuren en classes magistrals i activitats d’aplicació a l'aula i poden incloure col·loquis o conferències segons els continguts treballats.
L’alumnat treballarà a partir de l’anàlisi de textos escrits i exposicions orals de caràcter teòric, així com de casos pràctics en els que serà necessari demostrar capacitat d’observació i reflexió.