PLA DOCENT
Taller Brandlab. Taller de Creació de Noms de Marca Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. I. Fontvila Coneixements
previs recomanats
Anglès Torn Únic
Descripció general del taller Curs pràctic de creació de noms de marca per a productes, serveis i empreses. Acostament a la dinàmica de treball del namer a partir del desenvolupament d’un projecte creatiu, des de la recollida i anàlisi de la informació fins a la presentació de la producció creativa, passant per la formulació de l’estratègia.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Projector.
A aportar per l'estudiant: Ordinador portàtil.
Format INTENSIU

 

Data de creació: 18/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.-Antecedents històrics de la marca. La identitat de la marca. Els diferents elements de la identitat verbal.
Tema 2.-Problemes en la creació de noms de marca. Conseqüències de l’elecció d’un mal nom.
Tema 3.-Recollida i anàlisi de la informació: el briefing de naming.
Tema 4.-La conceptualització: el concept board i l’estratègia creativa.
Tema 5.-Tipus de noms de marca. Avantatges i inconvenients.
Tema 6.-Processos i tècniques de creació de noms de marca
Tema 7.-Els criteris de selecció de noms i la validació lingüística i jurídica

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne coneixerà l’evolució històrica de les marques. X X     X   X  
OG2.- Coneixerà les bases teòriques del naming i la identitat de marca.   X     X   X  
OG3.- Aprendrà la dinàmica de treball del namer. X X X X X X X  X
OG4.- Aprendrà a desenvolupar estratègies creatives de naming. X X X X X X    X
OG5.- Aprendrà a crear i seleccionar noms distintius.   X X X   X    
OG6.- Sabrà presentar un projecte creatiu.   X     X    X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4 OG5  OG6
1 OE1.-L’alumne coneixerà la història de les marques. X          
OE2.-Aprendrà a distingir i avaluar els diferents elements d’identitat de la marca.   X        
OE3.-Descobrirà els problemes que afecten el naming.   X X      
OE4.-Entendrà l’impacte d’un mal nom.    X  X      
OE5-Sabrà interpretar la informació d’un briefing.       X    
OE6.-Sabrà elaborar una estratègia distintiva.        X    
OE7.-Sabrà aplicar les tècniques de creació i selecció de noms.         X  
2 OE8.-Sabrà recollir la informació coherentment.        X    
OE9.-Sabrà crear noms aplicant tècniques diverses.          X  
OE10.-Sabrà com presentar un projecte de naming.           X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

AAKER, David. Construir marcas poderosas. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1996.
AAKER, David; JOACHIMSTHALER, Eric. Liderazgo de marca. Bilbao: Ediciones Deusto, 2001.
BARRETT, Fred. Names that sell. How to create great names for your company, product or service. Portland: Alder Press, 1995.
BESSIS, Muriel; BESSIS, Pierre. Name appeal. Créez des noms qui marquent. Paris: Éditons Village Mondial / Pearson Education, 2001.
BLAKE, George Borroughs; BLAKE-BOHNÉ, Nancy. Crafting the perfect name. The art and science of naming a company or product. Chicago: Probus Publishing Company, 1991.
BOTTON, Marcel; CEGARRA, Jean-Jack. Le nom de marque. Création et stratégies de marque. Paris: McGraw-Hill, 1990. (La Communication: Nouveaux concepts. Nouvelles idées).
CHARMASSON, Henri. The name’s the game. How to name a company or product. Homewood: Dow Jones-Irwin, 1988.
GALEY, Bernard. De mémoire de marques. Dictionnaire de l’origine des noms de marque. Paris: Éditions Tallandier, 1997.
GRUNOW-JANNIN, Marion; BOTTON, Marcel. Créer et protéger ses marques. Paris: Lamy/Les Échos, 1992. (Agir en connaissance de cause).
JAVED, Naseem. Naming for power. Creating successful names for the business world. Mississauga: Linkbridge Publishing, 1995.
MARTÍN, Enrique. Cómo crear marcas poderosas a través del naming. Alicante: Ibidem Consulting, 2002.
OLAMENDI Gabriel. Marcas y nombres. Casi todas las técnicas y trucos para crear marcas de éxito con nombres inolvidables. Bilbao: Gabriel Olamendi, 2000.
PERRY, Alycia. Before the brand: creating the unique DNA of an enduring brand identity. New York: McGraw-Hill, 2003.
ROOM, Adrian. Encyclopedia of corporate names worldwide. Jefferson: McFarland & Company, 2002.
TAYLOR, Neil. The name of the beast. The perilous process of naming brands, products and companies. London: Marshall Cavendish Business, 2007.
VAN HOOREBEECK, Claude. La nomination. Mots, marques, appellations: leurs origines et comment les créer. Ottignies: Éditions Quorum, 1997.
WATIN-AUGOUARD, Jean. Petites histoires de marques.Paris: Éditions d’Organisation & TM Ride, 2002.
WILLIAMS, Phillip G. Naming your business and its products and services: How to create effective trade names, trademarks, and service marks to attract customers, protect your goodwill and reputation and stay out of court. Oak Park: The P. Gaines Co., 1991.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
    Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
    La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
    Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals

És obligatori l’assistència del 80% de les sessions amb participació activa.

Individual ---
2 Treball en Equip

Elaborar un briefing. Consisteix en la recollida de la informació necessària per elaborar la fase de conceptualització del treball.

Grupal 15%
3 Activitat d’Aplicació: Estratègia

Consisteix en l’elaboració de l’estratègia d’un projecte de naming.

Grupal 15%
4 Activitat d’Aplicació: Naming

Consisteix en la creació i selecció dels noms, aplicant criteris exposats a classe.

Grupal 10%
5 Classe Expositiva

Presentació oral i del document.

Grupal 10%
6 Examen

Prova escrita sobre els coneixements teòrics desenvolupats a les classes magistrals en un qüestionari de 10 preguntes obertes. 

Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)