Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
    Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
    La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
    Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals

És obligatori l’assistència del 80% de les sessions amb participació activa.

Individual ---
2 Treball en Equip

Elaborar un briefing. Consisteix en la recollida de la informació necessària per elaborar la fase de conceptualització del treball.

Grupal 15%
3 Activitat d’Aplicació: Estratègia

Consisteix en l’elaboració de l’estratègia d’un projecte de naming.

Grupal 15%
4 Activitat d’Aplicació: Naming

Consisteix en la creació i selecció dels noms, aplicant criteris exposats a classe.

Grupal 10%
5 Classe Expositiva

Presentació oral i del document.

Grupal 10%
6 Examen

Prova escrita sobre els coneixements teòrics desenvolupats a les classes magistrals en un qüestionari de 10 preguntes obertes. 

Individual 50%