Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.-Antecedents històrics de la marca. La identitat de la marca. Els diferents elements de la identitat verbal.
Tema 2.-Problemes en la creació de noms de marca. Conseqüències de l’elecció d’un mal nom.
Tema 3.-Recollida i anàlisi de la informació: el briefing de naming.
Tema 4.-La conceptualització: el concept board i l’estratègia creativa.
Tema 5.-Tipus de noms de marca. Avantatges i inconvenients.
Tema 6.-Processos i tècniques de creació de noms de marca
Tema 7.-Els criteris de selecció de noms i la validació lingüística i jurídica

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.