PLA DOCENT
Taller Negociació comercial d’alt nivell: Negociació estratègica complexa Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. J. M. Tous Coneixements
previs recomanats
--- Torn Únic
Descripció general del taller

Per la venda o adquisició d’un producte, servei o selecció de personal,  cal una gestió estratègica de la pressa de decisions que exigeix de tècniques de negociació complexes.

Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU

 

Data de creació: 13/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 12/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.- La gestió estratègica.
Tema 2.-  La cadena d’atenció al client.

Tema 3.- La negociació complexa.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne reconeixerà els passos a seguir en la gestió estratègica.  X X            
OG2.- Resoldrà el procés de presa de decisions.     X X        
OG3.- Es plantejarà la cadena d’atenció al client.         X    
OG4.- Identificarà els elements de la negociació.             X  
OG5.- Analitzarà els estils del venedor i del comprador.               X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4  OG5 
1 OE1.-Aprendrà a delimitar el conflicte venedor i comprador. X        
OE2.- Distingirà entre estratègia i tàctica.        
2 OE3.- Serà capaç d’avaluar els components de la cadena d’atenció al client.        
OE4.-Aplicar les variables rellevants per aconseguir el compromís.        
OE5.-Implementar tot el procés en un cas pràctic.         X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

- Barret, J. M. (2000). Conflict Resolution Strategies for Public Relations Professional. Chicago: Public Relations World Congress.
- Curtis Glenn (2011). El arte de la negociación. Investopedia.
- Peñalver, O. (2005). Cómo negociar eficazmente para vender mejor.
- Selten, R. (2008). Negociar no es oir que dicen, sino averiguar qué quieren. En: Lluís Amiguet. La Contra. La Vanguardia 11.01.2008.
- Tous J. M. (2013). La negociación como base de la mediación.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Treball escrit

Anàlisi d’una interacció comercial.

Individual 60%
2 Carpeta d’aprenentatge

Entrega de diversos exercicis al llarg del curs.

Individual 20%
3 Activitats d’aplicació

Anàlisi d’exemples de conflictes comercials 

Grupal 20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)