Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.- La gestió estratègica.
Tema 2.-  La cadena d’atenció al client.

Tema 3.- La negociació complexa.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.