PLA DOCENT
Taller La comunicació en el Sector Lujo Format docència L
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. Laura Cervi Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Se calcula que hay 330 millones de consumidores de lujo en todo el mundo; las marcas europeas producen el 70% del mercado de bienes de lujo mundial, con una producción en 2013 de más de 440.000 millones de euros.
Es un sector en continua expansión alimentado por la comunicación.
El consumidor del lujo, más que cualquier otro, se mueve por emociones. Este tipo de  bienes son  los únicos que presentan una curva de demanda con tendencia positiva (al aumentar su precio también aumenta la demanda), ya que su valor  está en función del atractivo que genera en los otros, con lo que  proporciona principalmente estatus.)
La comunicación de este sector cuenta con técnicas específicas, únicas del sector.
El taller proporcionará al estudiante la capacidad de crear proyectos comunicativos en el sector lujo.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector, internet...
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 06/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.
Socio-fenomenología del sector lujo.
Introducción al sector, datos económicos y análisis sociológico.

Tema 2.
El consumidor del sector lujo.
Análisis del consumidor de productos y servicios de lujo.

Tema 3.
La comunicación del sector lujo.
Estudio y aplicación de las estrategias de comunicación en el sector.

Tema 4.
Proyecto comunicativo.
Desarrollo de una campaña para una empresa del sector.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno reconocerá las especificidades del sector. X       X X    
OG2.- El alumno sabrá crear un proyecto comunicativo en el sector.   X X X   X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumno aplicará el conocimiento teórico a la práctica. X  
OE2.- El alumno creará una campaña.   X
OE3.- El alumno sabra elegir la mejor estrategia. X  
OE4.- El alumno asumirá la necesidad de ser original e innovador.   X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

- KAPFERER, Jan, BASTIEN Vincent. The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands. New York, Kogan Page Limited, 2012. ISBN 9780749464912.
- IRON, Maria Eugenia. Inside Luxury: The Growth and Future of the Luxury Goods Industry: a View from the Top. Lid Editorial Empresarial S.L., 2011 ISBN 1907794093.
- LARBANET, Charlotte, LIGIER, Benjamin. The Internet Use by the Luxury Industry. Lambert Academic Publishing, 2010 ISBN 3838350014.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clase magistral

Asistencia a clase, el profesor impartirá clases magistrales teóricas.

Individual 10%
2 Actividades de formación

Realización campaña: cada grupo tendrá que realizar una campaña de comunicación para una marca de lujo y presentarla al profesor y a la clase.

Grup (4) 55%
3 Seminario

Cada grupo tendrá que investigar un tema concreto previo a la realización de la campaña y presentar los resultados delante del profesor y de la clase.

Grup (4) 35%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)