Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clase magistral

Asistencia a clase, el profesor impartirá clases magistrales teóricas.

Individual 10%
2 Actividades de formación

Realización campaña: cada grupo tendrá que realizar una campaña de comunicación para una marca de lujo y presentarla al profesor y a la clase.

Grup (4) 55%
3 Seminario

Cada grupo tendrá que investigar un tema concreto previo a la realización de la campaña y presentar los resultados delante del profesor y de la clase.

Grup (4) 35%