Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Activitats d’aplicació

Cada alumne presentarà a la resta de companys i a la professora els conceptes del tema 1 (redacció de problema, justificació i contextualització teòrica) aplicats a l’objecte d’estudi escollit pel seu TFG.

Individual 20%
2 Activitats d’aplicació

Cada alumne presentarà a la resta de companys i a la professora els conceptes del tema 2 (Objectius i hipòtesis) aplicats a l’objecte d’estudi escollit pel seu TFG.

Individual 30%
3 Activitats d’aplicació

Cada alumne presentarà a la resta de companys i a la professora els conceptes del tema 3 (Mètode) aplicats a l’objecte d’estudi escollit pel seu TFG. 

Individual 30%
4 Activitats d’aplicació

Cada alumne presentarà a la resta de companys i a la professora els conceptes del tema 4 (fonts bibliogràfiques) aplicats a l’objecte d’estudi escollit pel seu TFG.

Individual 20%