Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne reconeixerà les tècniques metodològiques bàsiques subjacents a tot projecte de recerca. X              
OG2.- Resoldrà de forma pràctica qüestions específiques relatives a l’aplicació de la metodologia científica al seu projecte de recerca.          X    
OG3.- Es plantejarà i s’esforçarà en l’acompliment de les diferents fases del projecte de recerca. X X            
OG4.- Identificarà objectes d’estudi viables i innovadors en l’àmbit de la publicitat i relacions públiques.     X X X X X  
OG5.- Analitzarà de forma crítica i objectiva la realitat de la publicitat i relacions públiques. X              
OG6.- Aplicarà de forma fiable i vàlida les tècniques de recollida de dades adients al seu objecte d’estudi.  X  X          

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4  OG5  OG6
1 OE1.- Aprendre a plantejar un problema de recerca concret i específic.       X   X
OE2.- Saber contextualitzar de forma teòrica el problema objecte d’estudi. X X       X
OE3.- Saber planificar el desenvolupament del projecte de recerca. X X X      
OE4.- Saber seleccionar fonts bibliogràfiques adients.       X    
2 OE5.- Saber dissenyar el model d’anàlisis per a un objecte de recerca.          
OE6.- Saber operativitzar els conceptes objecte d’estudi.         X  
OE7.- Saber seleccionar i aplicar una tècnica de recollida de dades.   X       X
OE8.- Saber valorar científicament la metodologia emprada en els diferents projectes de recerca. X       X