Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1: Plantejament del problema de recerca.
1.1. Redacció del problema de recerca.
1.2. Justificació.
1.3. Contextualització teòrica.

Tema 2: Objectius i hipòtesis.
2.1. Objectius generals i específics.
2.2. Hipòtesis.
2.3. Variables i indicadors.


Tema 3: Mètode.
3.1. Identificació de la població i mostra.
3.2. Tècniques de recollida de dades.
3.3. Procediment.
3.4. Temporalització.

Tema 4: Fonts bibliogràfiques.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.