PLA DOCENT
Taller El Sector Moda Format docència H
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. L. Cervi Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar.
Y es que la moda es el gusto masivo, impuesto o adquirido, frente a la ropa, los perfumes, las gafas, los colores, y todo lo que se vincule con el embellecimiento.
Hoy día el sector es un sector fundamental.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Proyector, sonido.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU
1r Semestre

 

Data de creació: 15/03/2012
Data darrera actualització i seguiment: 12/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

1. Marco teórico. La moda en la sociología
2. El sector moda: actores fundamentales

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-El alumno conocerá las teorías sociológicas fundamentales sobre moda. X     X   X
OG2.-El alumno aprenderá a reconocer los actores fundamentales.  X        
OG3.-El alumno aprenderá a analizar campaña. X X  X   X X X
OG4.-El alumno aprenderá a desarrollar una campaña.           X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.-El alumno conocerá las teorías del consumo. X      
OE2.-El alumno conocerá las teorías de la identidad.      
OE3.-El alumno aprenderá la relación empresa, opinión leader y consumidor.   X    
2 OE4.-El alumno aprenderá a analizar una campanya de moda.     X  
OE5.-El alumno aprenderá el desarrollo una campaña.       X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Martínez Bareiro, Ana (2004). Moda y Globalización: de la estética de clase al estilo subcultural. Revista Internacional de Sociología, nº, pp. 139-166.
Martínez Barreiro, Ana (2008). Hacia un nuevo sistema de la moda. El modelo Zara. Revista Internacional de Sociología, Vol 66, No 51.
Fashion Marketing: contemporary issue
Fundación General de la Uned (2005). El sector de la Moda en España. Madrid, UNED
Pérez Tornero, José Manuel. La Seducción de la opulencia: publicidad, moda y consumo. Barcelona: Ediciones Paidós, 1992.
Cityc.es


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Asistencia y participación activa a clase.

Asistencia a clase, el profesor impartirá clases magistrales teóricas.

Individual 10%
2 Coloquio

Participación en clase, intercambio de opiniones bajo la dirección del Profesor.

Individual 20%
3 Actividad de aplicación

Los estudiantes tendrán que realizar una campaña en grupo. La fecha de entrega será el último día de clase.

Grupo (de 3 a 5 miembros) 80%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)