PLA DOCENT
Taller Comunicación eficaz en la búsqueda activa de empleo para Graduados en Publicidad y Relaciones Públicas Format docència K
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. R. M. Torres Coneixements
previs recomanats
Fundamentos de Teoría y Técnicas de Relaciones Públicas Torn Únic
Descripció general del taller

Se mostrará y se ejercitará a los alumnos en técnicas de comunicación para búsqueda inteligente de empleo.
Desde análisis de mensajes en medios informativos que pueden constituir oportunidades para candidaturas espontáneas hasta técnicas de comunicación escritas, verbales, no verbales y para-verbales que faciliten afrontar con éxito los procesos de selección de personal.
Se filmarán las simulaciones a fin de que los alumnos pudiedan verse a sí mismos.

Idioma --- Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Medios  técnicos para proyección de ppt, videos. Pizarra. Estructura para organizar grupos de trabajo en el aula. Conexión a internet.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU

 

Data de creació: 14/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 19/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.- ¿Por qué la comunicación y la búsqueda de empleo?
• El papel de la comunicación.
• Principios de comunicación como estrategia para la inserción laboral en el campo de la publicidad y las Relaciones Públicas.
• Ejercicios.
Tema 2.- Función de la comunicación en el proceso de búsqueda activa  de empleo.
•  Función expresiva.
• Función Utilitaria.
i. Función informativa.
ii. Función persuasiva.
• Ejercicios.

Tema 3.- Habilidades de comunicación para la búsqueda activa de empleo.
• Habilidades para la comunicación intrapersonal.
i. Autoconcepto.
ii. Autorevelación.
• Habilidades para la comunicación interpersonal.
i. Comunicación Verbal, no verbal, para verbal.
• Habilidades de comunicación escrita y audiovisual.
i. El curriculum vitae.
ii. El vídeo currículum.

• Ejercicios
Tema 4.- Planificación del proceso comunicativo en la búsqueda activa de empleo

• Creatividad e innovación en la búsqueda de empleo y desarrollo de carrera profesional.
• Objetivos laborales profesionales del egresado Vs objetivos del empleador.
• Proceso e itinerario de la búsqueda.
i. Fuentes de información.
ii. Redes sociales.
• La carta de respuesta a oferta o de candidatura espontánea.
• La entrevista de trabajo en base a oferta o de candidatura espontánea.
• Ejercicios.
Tema 5.- Autoempleo.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno reconocerá oportunidades de desarrollo de carrera profesional en su ámbito de conocimiento.        X   X  
OG2.- Resolverá casos prácticos de aplicación de principios de la comunicación en los procesos búsqueda de empleo incluida la selección de personal.   X  X      X   X
OG3.- El alumno se planteará estrategias creativas e innovadores para la búsqueda inteligente de empleo. X         X  
OG4.- Identificará sus puntos Fuertes y Áreas de mejora. X X   X       X
OG5.- Realizará ejercicios prácticos, sobre búsqueda, redacción de CV, entrevista de trabajo, y vídeo curriculum.   X   X       X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- El alumno aplicará principios de comunicación como estrategia para la inserción laboral en el campo de la publicidad y las Relaciones Públicas. X      
OE2.- El alumno se ejercitará en funciones expresivas y utilitarias de la comunicación en procesos de selección de personal.   X    
OE3.- El alumno se entrenará  habilidades de comunicación intra e interpersonal, y comunicación escrita orientada a la búsqueda de empleo.     X  
OE4.- El alumno aprenderá a planificar el proceso comunicativo para la búsqueda de empleo en su ámbito de conocimiento.      
2 OE5.- Autodiagnóstico de competencias personales y profesionales.   X X  
OE6.- Ejercicios sobre  carta de presentación de candidatura y curriculum vitae. X X X  
OE7.- Simulación de entrevista de trabajo. X X X  X
OE8.- Realización de vídeo currículum y su análisis. X X X X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

- ÁLVAREZ RAMIRO J. (2000). Manual práctico de P.N.L. (Programación Neurolingüística). Editorial Desclée de Brouwer, S.A. Bilbao.
- AXTELL, ROGER E. (1993) Gestos. Editorial Iberia S.A. Barcelona.
- D'AMBRA MAURIZIO (2004). Técnicas de comunicación. Editorial Vecchi. Barcelona.
- DAVIS FLORA (1973). La comunicación no verbal.  Alianza Editorial. Madrid.
- EKMAN,  P y FRIESEN,W  (1975). Unmasking the face. Prentice-Hall. Londres.
- ENCICLOPEDIA VISUAL DE LOS SERES VIVOS. (1993). El PAÍS/ALTEA. Santillana S.A.
- ESTÁBANEZ BEATRIZ (2005). Protocolo social y empresarial. Editores asociados para la divulgación literaria. London Diplomatic Academy, S.L.  Madrid-Londres.
- ETIQUETA EMPRESARIAL Y BÚSQUEDA DE EMPLEO. (2001). Editorial Nobel. Oviedo.
- GARCÍA CARBONELL ROBERTO. (2001). Todos pueden hablar bien en Público. Método completo de expresión oral corporal. Editorial Edaf.  Madrid.
- MACENTEE HIELEN. (1996). Comunicación oral. Editorial McGraw Hill. Méjico.
- MERCADO, SALVADOR. (2002). Relaciones Públicas Aplicadas. Un camino hacia la Productividad. México Thompson Learning.
- MORRIS TOM. (1997). Si Aristóteles dirigiera la General Motors. Un nuevo enfoque ético de la vida empresarial. Planeta. Barcelona.
- PEASE ALLAN. (1991). El lenguaje del Cuerpo. Editorial Paidós . Barcelona.
- PÉREZ-UGENA ÁLVARO (Coordinador) (2010). Materiales para la innovación en la estructura de la comunicación. Colección Bolonia. Ciencias de la Comunicación. Editorial Universitas, SA. Madrid.
- REBEL GÜNTER (1993). El lenguaje Corporal. Editorial Iberia, S.A. Barcelona.
- RÜKCLE HORST. (2000). Cómo entender el leguaje del cuerpo. Editorial Drac. Madrid.


Fuentes Internet:
 
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_es/home.html

http://www.infoempleo.com/

http://emplea.universia.es/

http://info.lojoven.es/empleo/empleo

http://www.asempleo.com/asempleo_bienvenida.asp


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases Magistrales

Asistencia obligatoria mínima 80%  y con participación activa.

Individual ---
2 Coloquio

A partir de la exposición teórica, se realizará un ejercicio de conclusiones en equipo.

  15%
3 Actividades de Aplicación

Los alumnos harán reflexiones de autodiagnóstico de competencias personales y profesionales, y redactaran su CV.

Individual 20%
4 Actividades de Simulación

Los alumnos  realizarán entrevistas de trabajo simuladas y video currículum.
En equipo, entre docente y alumnos se evaluará al candidato.

Grupal 30%
5 Carpeta de Aprendizaje

Realización de un portafolio sobre el tema abordado en el taller. El mismo debe incluir:
- Nuevos conceptos aprendidos.
- Nuevas competencias adquiridas.
- Diagramas de flujo de la  planificación de su proceso de búsqueda de empleo en su ámbito profesional.
- Yacimientos potenciales de empleo que detecta para sí mismo.
- Conclusión de aprendizaje global tras la realización del taller. 

Individual 35%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)